در نصب پمپها باید همواره سعی نمود پمپ را پائین تر از سطح منبع مکش قرار داده تا فشار مکش مثبت ایجاد گردد، و در صورتیکه این امر در بعضی از شبکه های آبرسانی مقدور نباشد، تا آنجائیکه وضع ایستگاههای پمپاژ اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرار گیرد تا اختلالات کمتری در کار پمپ ایجادگردد .
مسیر لوله کشی باید مستقیم و از ایجاد خمها و زانوها و لوازمات لوله کشی نه چندان مورد نیاز اجتناب ورزید ، بین زانوئی و محل اتصال مکش باید لوله مستقیمی بطول لااقل 5 برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود . چرا که در غیراینصورت فشار مکش نامتعادلی ایجاد شده و یکطرف چشمه پروانه و محفظه مکش پر تر از طرف دیگر گردیده و تلفات هیدرولیکی پمپ زیاد و راندمان پمپ کم می گردد .

 

 

باید قطر لوله مکش یک نمره بیشتر از قطر مجرای رانش بوده و عمق مکش بین 4.5 تا 6 متر باشد ، لوله مکش باید کاملاً آب بندی بوده و از محبوس نمودن هوا در لوله مکش اجتناب ورزید ، در قسمت اعظم لوله ورودی پمپ ، فشار هوا کمتر از فشار جو بوده و برای مطمئن شدن از آب بندی لوله ورودی بعد از کارگذاری ، یک شعله به قسمتهای اتصالی نزدیک می کنند در صورتیکه درزی موجود باشد شعله بطرف لوله کشیده می شود لوله مکش باید 1 تا 2 متر پائین تر از حداقل سطح آب چاه باشد تا هوا وارد پمپ نگردد در قسمت رانش پمپ شیر یک طرفه جهت جلوگیری از حرکت معکوس آب و شیر تنظیم جهت کم و زیاد نمودن آب تعبیه نموده با صدمه ای به پمپ وارد نگردد.

جهت نصب پمپها اصولاً یک شاسی محکم برای موتور و پمپ درنظر گرفته و از ایجاد نامیزانی که سبب فرسوده شدن بوشهای اتصال و یاتاقانها و احتمالاً شکستن محور پمپ می گردد جلوگیری می شود همواره باید سعی نمود محور پمپها باموتور محرک آن در کارخانه میزان شود که این میزان نباید در اتصال و نصب پمپ بهم بخورد.

 


معمولاً صفحه ای به ضخامت 2.5 تا 4 سانتیمتر بین صفحه زبری پمپ و سطح بالائی فنداسیون در نظر گرفته می شود که با ملات سیمان پوشیده شده تا ناصافیهای بالائی فونداسیون اصلاح و حرکت جانبی صفحه زبری پمپ کم شود
درمسیر رانش پمپ ، یک شیر دروازه ای و یک سوپاپ کنترل قرار می دهند ، کار این سوپاپ حفظ پمپ در مقابل فشارهای اضافی وارد بر پمپ است.
سوپاپ انتهای لوله مکش باید لااقل 1.5 متر از سطح مایع مکش پائین تر بوده و پمپ نیز باید به سطح منبع مکش نزدیک باشد .
پمپ و موتور را باید روی فونداسیون محکمی نگهداشت تا تنظیم آن خراب نگردد در غیر اینصورت بوشهای اتصال محور پمپ و موتور نیز یاتاقانهای آن خراب و سبب شکستگی محور می گردد .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 21:52  توسط مسعود  | 

پمپها :

پمپ ابتدا در هندوستان و مصرو چين و يونان وروم قديم براي نقل انتقال آب مورد استفاده قرار گرفته و اينك بعد از الكترومو تورها پر مصرفترين ماشين صنعتي جهان است كه توسط آنها فرارترين مواد از قبيل اتر وغليظ ترين مواد از قبيل لجن وگل ولاي غليظ و سرب مذاب و مايعاتي با دماي 550 درجه سانتيگراد جابه جا مي گردد.

تعريف پمپ :

پمپ عبارت از ماشيني است كه بتواند سيالات غير قابل تراكم را از مكاني به مكان ديگر جا به جا نمايد . اين ماشين از يك از يك يا چند چرخ كه به دور محوري دوران ميكند تشكيل يافته و هر چرخ دارا ي تعدادي پره است كه بطور قرينه نسبت به محور دوران قرار دارند . پره ها در بين خود كانالهايي تشكيل مي دهند كه سيال هنگام عبور از اين كانالها با ماشين تبادل انرژي مي كندبر اين اساس است كه پمپها را درموارد زير بكار مي برند :

1- نقل و انتقال آب از رودخانه ها و درياچه ها به مخازن تصفيه آب .

2- نقل و انتقال آب از تصفيه خانه ها وچاههاي عميق و نيمه عميق به مخازن ذخيره زميني و هوايي 3- استفاده در سيستمهاي تصفيه فاضلاب و حمل لجن و پسآب صنعتي. 

 

 

 

عناصر سازنده پمپ :

برحسب آنكه هر پمپ از يك يا چند چرخ (كه خود داراي چند پره است) تشكيل شود پمپ را يك طبقه و يا چند طبقه گويند . پمپهاي يك طبقه از قسمتهاي زير كه سيال از آنها عبور مي كند تشكيل يافته است : الف- هدايت كننده : نقش آن هدايت و تامين يك سرعت مناسب براي سيال از ورود به پمپ تا ورود به چرخ است . ب – چرخ : از عناصر اصلي پمپها است كه تبديل انرژي جنبشي به فشاري بين سيال و ماشين را انجام مي دهد . چرخها از نقطه نظر مسير حركت سيال به چهار نوع ، شعاعي و محوري و مختلط و نيمه شعاعي تقسيم مي گردد. در چرخهاي شعاعي مسير حركت سيال در عبور از چرخ متحرك ، عمود بر محور دوران است . در چرخهاي محوري مسير حركت سيال درعبور از چرخ متحرك در امتداد محور دوران پمپ است . در چرخهاي مختلط مسير حركت سيال در عبور از چرخ با محور دوران پمپ زاويه مي سازد . و در چرخهاي نيمه شعاعي مسير حركت سيال بطور محوري نسبت به پمپ بوده و بطور شعاعي خارج مي گردد . چرخها از نقطه نظر وجود جدار جانبي به سه دسته بسته و نيم بسته و باز تقسيم مي گردد. در چرخهاي متحرك بسته پره ها در دو طرف توسط دو جدار جانبي نگهداري شده و بعلت مينيم بودن تلفات راندمان آن ماكزيمم است . درچرخهاي متحرك باز پره ها داراي جدار جانبي نبوده و فقط به محور پمپ وصل مي شوند ، تلفات ، نشتي در آن زياد و راندمان پمپ كم است . در چرخهاي متحرك نيم باز ، پره ها از يكطرف توسط جدار جانبي نگهداري شده است . چرخها معمولا از چدن و يا برنز ساخته مي شود.

 

 

 مسير سيال در پمپها :

اگر فاصله ذرات سيال (خطوط جريان) از محور از ورود به چرخ در قسمت مكش تا خروج آن در قسمت رانش تقريبا ثابت باشد پمپ را محوري گويند .

ارتفاع اينگونه پمپها كم وليكن دبي آنها زياد و سرعت دوراني آنها 8000 تا 16000 دور در دقيقه مي باشد .

و اگر مسير سيال از چرخ عمود بر محور چرخ باشد پمپ را شعاعي (سانتريفوژ ) گويند .

ارتفاع اينگونه پمپها زياد ليكن دبي آنها كم و سرعت دوراني آنها به 3000 دور در دقيقه مي رسد.

راندمان كلي پمپها :

راندمان كل پمپها عبارت است از قدرت مفيد موجود در سيال به قدرت داده شده به پمپ يعني ثابت مي شود كه راندمان كل پمپها از حاصل ضرب راندمان داخلي پمپها و راندمان حجمي (مربوط به تلفات دبي نشتي خارجي) و راندمان مكانيكي (مربوط به تلفات مكانيكي) تشكيل     مي گردد ، به عبارت ديگر راندمان كل پمپها عبارت است از حاصلضرب راندمانهاي فوق ، در حقيقت سه جزء راندمانهاي هيدروليكي ، حجمي ، مكانيكي ، را مي توان به صورت زير برشمرد :

الف- راندمان هيدروليكي :

يعني نسبت بين ارتفاع بدست آمده به ارتفاع تيوريكي كه پمپ دريافت مي كند (جريانهاي گردابي و سايشهاي ذرات آب با جدار پمپ و سايش و برخورد ذرات به همديگر سبب ايجاد تلفات مي گردد.)

ب راندمان حجمي :

يعني نسبت بين گذر آبي كه پمپ بيرون مي دهد به گذر آبي كه وارد پمپ مي گردد (نشتهاي آبي در اثر آب بندي نبودن احتمالي پمپ از شيارها و درزهاي پمپ به بيرون نشت مي كند ، سبب توليد چنين تلفاتي مي گردد.)

ج راندمان مكانيكي :

يعني نسبت بين قدرتي كه از طرف پره هاي پمپ به آب وارد مي شود به قدرتي كه توسط موتور به پمپ داده مي شود . (سايش در ياتاقانها و كاسه نمدها و قسمتهاي مكانيكي پمپ سبب توليد چنين تلفاتي مي گردد.) بايد خاطر نشان كرد كه راندمان كلي پمپها معمولا بين 50% تا 90%   مي باشد.

 ارتفاع مكش در پمپها :

ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده    مي شود .

ارتفاع مكش مناسب براي پمپهاي گريز از مركز بستگي به عوامل زيردارد :

1- سرعت گردش پمپ

2- دبي پمپ

3- ارتفاع مكانيك پمپ

4- افت فشار در داخل پمپ

5- درجه حرارت محل نصب پمپ

6- ارتفاع محل نصب پمپ نسبت به سطح دريا

كه عوامل فوق سبب افزايش و يا كاهش ارتفاع مكش  مي گردد.

في المثل اگر سرعت گردش و ارتفاع مكانيكي پمپ ثابت باشد هر اندازه دبي پمپ بيشتر باشد عمل مكش كمتري احتياج است.

و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد هر اندازه ارتفاع مكانيكي پمپ زيادتر باشد عمل مكش كمتري سلامتي پمپ را تضمين خواهد نمود .

و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد، هر اندازه سرعت گردش پمپ بيشتر باشد عمق مكش را كمتر بايد انتخاب نمود. گذشته از آن اصولاً با كم شدن فشار هوا ، درجه حرارت لازم جهت تبخير آب در آن محيط كم مي گردد بطوريكه در فشار مطلق 2/0 تا 5/0 اتمسفر در لوله هاي مكش پديده تبخيري در آب رخ مي دهد و سبب قطع جريان آب در لوله مكش مي گردد .

 

 

سایر مطالب :

 • تاريخچه صنعت پمپ
 • عناصر سازنده پمپ
 • مسير سيال در پمپها
 • تلفات و راندمان در پمپها
 • ارتفاع مكش در پمپها
 • روشهاي هواگيري پمپها
 • كارگذاري پمپ نسبت به عمق مكش
 • سطوح و منحنيهاي مشخصه پمپ
 • تشابه در پمپها
 • سرعت مخصوص در پمپها
 • فشار محوري و تعادل آن در پمپها
 • انواع پمپهاي مصرفي در صنعت
 • پمپهاي گريز از مركز
 • پمپهاي توربيني
 • پمپ شناور
 • پمپهاي موتور سرخود
 • پمپهاي دنده اي
 • مواد وجنس به كار رفته در پمپ
 • تعيين قدرت پمپ
 • تعيين ايستگاههاي پمپاژ
 • نصب پمپها در آبرساني
 • پمپ هاي پره اي
 • پمپ هاي ديافراگمي
 • پمپ هاي لوله پيتوت
 • طرح هاي متعارف براي پمپ هاي فاضلابي  
 • تعريف كاركرد غير قابل انسداد
 • پمپ هاي تزريق در كاربردهاي عملي
 • نگهداري پمپها
 • عيب يابي تجهيزات جانبي و متعلقات پمپ
 • خرابي سريع ياتاقان ها در پمپ ها
 • كاويتاسيون
 • نتايج بدست آمده از بازرسي چشمي قطعات آسيب ديده پمپ  
 • اساس پمپ هاي آتش نشاني
 • اورينگ چيست ؟
 • پمپهاي سطحي ، 80 درصد توان كمتري مصرف مي كنند
 • پمپ هاي دو مكشه با ويژگي هاي جديد
 • سربالارفتن آب در نمايشگاه گل چلسي
 • کاویتاسیون وبررسی خوردگی
 • انواع خوردگي
 • تحليل بر بروز پديده كاويتاسيون در پمپ ها و روش هاي مقابله با آن
 • خالص ارتفاع مثبت در قست مكش (NPSH)
 • عوامل موثر بر رفتار كاويتاسيون
 • فرسایش ناشی از کاویتاسیون
 • تاثيرخواص فيزيكي مايع موردانتقال بر NPSHR
 • تاثير شرايط قسمت مكش بر رفتار پمپ
 • تشريح NPSHR
 • نشانه هاي بروزكاويتاسيون درپمپهاي گريزازمركز
 • نوسان شديد عقربه فشار سنج هاي مكش و دهش
 • خرابي زودرس ياتاقان ها
 • بروزصدمات وخرابي در پروانه و پوسته يك پمپ
 • روشهاي افزايش NPSHA
 • غلبه بر كاويتاسيون از طريق كاهش NPSHR

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۳ساعت 22:1  توسط مسعود  | 


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۲ساعت 19:40  توسط مسعود  | 

توازن بازده ( کارآیی ) پمپ ها با NPSH

جهت انتخاب یک پمپ بایستی پارامترهای زیادی از جمله دبی , هد , نوع سیال و بازده پمپ را در نظر گرفت الیور برینگشاو (Oliver Brigginshaw ) مدیر عامل شرکت Amarinth یکی از شرکت های متخصص طراحی و ساخت پمپ توضیح می دهد که با در نظر گرفتن NPSH مناسب برای پمپ چگونه می توان هزینه پمپ را کاهش داد

با توجه به اینکه فشار پایین تر از فشار بخار سیال در مکش پمپ می تواند باعث آسیب رسیدن به پمپ به دلیل ایجاد کاویتاسیون گردد پس اهمیت NPSH بسیار مهم می باشد در بیان ساده تر در پدیده کاویتاسیون در مکش پمپ حباب هایی ایجاد می گردد که برخورد این حباب ها به پروانه و ترکیدن آنها باعث آسیب رسیدن به پمپ و ایجاد سرو صدای نامناسب می گردد

 

ارتباط بین NPSHa و NPSHr

برای جلوگیری از این مشکل بایستی NPSH پمپ به درستی انتخاب گردد لذا نیاز است با متخصصان این امر مشورت و اطمینان از آن حاصل گردد در شکل نشان داده شده ارتباط بین NPSHa و NPSHr نشان داده شده است

NPSHa در اصل محاسبات مربوط به سر مکش استاتیک , تلفات اصطکاک , فشار اتمسفر و فشار بخار مایع است . در یک فرآیند صنعتی مخلوطی از مواد شیمیایی ممکن است به دلیل اینکه در جداول ترمودینامیکی فشار بخار آن موجود نیت نیاز به انجام تست های تجربی داشته باشد ضتی ممکن است در طول فرآیند تغییرات هد صورت پذیرد پس تعدادی از پارامترها بایستی بصورت آزمایشگاههی تعیین گردد .

سازندگان پمپ ها همیشه NPSHa را ارائه می دهند همچنین همیشه NPSHa < NPSHr می باشد ( حدود 0.5 متر کمتر ). بطور کلی سازندگان پمپ طراحی پمپ های خود را بر مبنای حداکثر بهره وری پمپ ارائه  می دهند . کارآیی یک پمپ بستگی به سرعت سیال در پمپ دارد و این پارامتر بر مبنای NPSHa پمپ توسط سازندگان ارائه می گردد .

کارآیی پمپ پارامتر مهمی است اما تنها پارامتر مهم پمپ نمی باشد و دستیابی به هد استاتیک یک پمپ در راندمان مطلوب خود ممکن و یا غیر ممکن می سازد

 

پروانه آسیب دیده بواسطه کاویتاسیون

تکنیک های مدل سازی کامپیوتری به این این امکان را می دهد تا وضعیت دینامیکی سیال را بررسی نماییم با این حال بسیری از سازندگان پمپ ها در سراسر جهان از این نرم افزارها برای طراحی پمپ ها استفاده می نمایند

 
کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 15:56  توسط مسعود  | 

پروژه كاسه نمدها،اورينگها،پكينگها،گردگيرها

بهمراه فایل انجام شده توسط نرم افزار  Solid works

تعداد صفحات:۴۰

حجم دانلود:۱۸۰۰کیلو بایت

دانلود

 

Pass:www.forati.blogfa.com

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 20:12  توسط مسعود  | 

کلیه محاسات پمپ و لوله


http://www.kasa.com.au/Pump%20&%20Pipe%20Technical%20Library.html
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ساعت 19:12  توسط مسعود  | 

Formulas

Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula Formula

GPM = gallons per minute

CFS = cubic feet per second

Lb. = pounds

Hr. = hours

BBL = barrel (42 gallons)

Sp.Gr. = specific gravity

H = head in feet

psi = pounds per square inch

In. Hg. = inches of mercury

hv = velocity head in feet

V = velocity in feet per second

g = 32.16 ft/sec2 (acceleration of gravity)

A = area in square inches

I.D. = inside diameter in inches

BHP = brake horsepower

Eff. = pump efficiency expressed as a decimal

Ns = specific speed

N = speed in revolutions per minute

v = peripheral velocity of an impeller in feet per second

D = Impeller in inches

Nc = critical speed

f = shaft deflection in inches

P = total force in pounds

L = bearing span in inches

m = constant usually between 48 and 75 for pump shafts

E = modules of elasticity, psi - 27 to 30 million for steel

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ساعت 21:22  توسط مسعود  | 

For a specified impeller diameter and speed, a centrifugal pump has a fixed and predictable performance curve. The point where the pump operates on its curve is dependent upon the characteristics of the system in which it is operating — commonly called the System Head Curve, or, the relationship between flow and hydraulic losses* in a system. This representation is in a graphic form and, since friction losses vary as a square of the flow rate, the system curve is parabolic in shape.

By plotting the system head curve and pump curve together, it can be determined:

 1. Where the pump will operate on its curve.
 2. What changes will occur if the system head curve or the pump performance curve changes.

NO STATIC HEAD - ALL FRICTION

As the levels in the suction and discharge are the same (Fig. 1), there is no static head and, therefore, the system curve starts at zero flow and zero head and its shape is determined solely from pipeline losses. The point of operation is at the intersection of the system head curve and the pump curve. The flow rate may be reduced by throttling valve.

Formula

Fig.1 No Static Head All Friction

POSITIVE STATIC HEAD

The parabolic shape of the system curve is again determined by the friction losses through the system including all bends and valves. But in this case there is a positive static head involved. This static head does not affect the shape of the system curve or its "steepness", but it does dictate the head of the system curve at zero flow rate.

The operating point is at the intersection of the system curve and pump curve. Again, the flow rate can be reduced by throttling the discharge valve.

Formula

Fig. 2 Positive Suction Head

NEGATIVE (GRAVITY) HEAD

In the illustration below, a certain flow rate will occur by gravity head alone. But to obtain higher flows, a pump Is required to overcome the pipe friction losses in excess of "H" - the head of the suction above the level of the discharge. In other words, the system curve is plotted exactly as for any other case involving a static head and friction head, except the static head is now negative. The system curve begins at a negative value and shows the limited flow rate obtained by gravity alone. More capacity requires extra work.

Formula

Fig. 3 Negative (Gravity) Head

MOSTLY LIFT- LITTLE FRICTION HEAD

The system head curve in the illustration below starts at the static head "H" and zero flow. Since the friction losses are relatively small (possibly due to the large diameter pipe), the system curve is "flat". In this case. the pump is required to overcome the comparatively large static head before it will deliver any flow at all.

Formula

Fig. 4 Mostly Lift - Little Fricition Head

*Hydraulic losses in piping systems are composed of pipe friction losses, valves, elbows and other fittings, entrance and exit losse (these to the entrance and exit to and from the pipeline normally at the beginning and end not the pump) and losses from changes in pipe size by enlargement or reduction in diameter
writer by masood vahidi
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ساعت 12:18  توسط مسعود  | 

Formula

 Radial Flow Pump


Formula

 Mixed Flow Pump

Formula

 Axial Flow PumpFormula

 Composite Performance Curve

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 23:24  توسط مسعود  | 

در این مطلب که دانلود می کنید انواع پمپ ها بر اساس استاندارد API 610  دسته بندی شده است به همراه شکل های مورد نیاز از هر پمپ مشخص است .


دانلود نرم افزار


-------------------------------------------

کپی برداری بدون ذکر منبع  ممنوع است


+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 21:18  توسط مسعود  |