هر وسيله گازسوز بايستي داراي دودكش مناسب و بدون اشكال جهت تخليه گازهاي حاصل از احتراق به فضاي آزاد باشد و هرگونه نقص و نارسايي و رعايت ننمودن استانداردها در اين مورد موجب حادثه خواهد گرديد.

• در هنگام ساخت ، خريد واجارة منزل به دودكش وسايل گازسوز كاملاً توجه فرمائيد و تا حدالامكان از خريد و اجارة خانه‌هائي كه فاقد دودكش مناسب در داخل ديوار مي باشد خودداري فرمائيد.

تمام دودكش هاي وسائل‌گازسوز بايستي‌ حتماً مجهز به ‌بخش ‌عمودي متناسب‌وكلاهك H باشد.

• از قراردادن خروجي دودكش به صورت افقي با كلاهك و يا بدون كلاهك در زير سقف و بالكن جداً خودداري فرمائيد.
• دودكش در داخل ديوار و‌خارج‌ آن و محل‌اتصال به‌وسيله گازسوز بايستي كاملاً آببندي باشد. هردرز كوچكي مي‌تواند باعث خروج گازهاي حاصل از احتراق و حادثه گردد.
• حتي‌الامكان از نصب زانوي اضافي در مسير دودكش خودداري نمائيد. زيرا زانو كارآئي دودكش را كاهش مي‌دهد.
• به ‌هيچ عنوان دودكش وسايل‌گازسوز وهواكش )فن( را از يك ‌لوله يا‌ كانال مشترك عبور ندهيد.
• براي دودكش داخل و بيرون ديوار به هيچ عنوان از لوله‌هاي پلاستيكي و غير مقاوم در برابر حرارت استفاده نشود.
• دودكش بايد از ورقهاي ضد زنگ (گالوانيزه) و نسبتاً ضخيم انتخاب شود.
• آبگرمكن و بخاري حتماً بايستي مجهز به دودكش باشد . از نصب اين وسيله‌ها بدون دودكش در محيطهاي بسته جداً خودداري نمائيد.
• استفاده از دودكش‌هاي مشترك بايستي با نظر متخصصين ‌و مهندسين ‌مشاور تأسيساتي ‌انجام ‌گردد.
• استفاده از دودكشهاي ‌آكاردئوني ‌آلومينيومي بعلت ‌عدم امكان ‌آببندي در ابتدا و انتها خطرناك مي‌باشد.
• از قراردادن قطعات لوله دودكش بصورت لب به لب خودداري نمائيد و حتماً از دودكشهاي نوع نر و ماده كه باعث آببندي در محل اتصال و عدم خروج گازهاي حاصل از احتراق خواهد شد ، استفاده نمائيد.
• ازاضافه نمودن به طول بخش افقي دودكش در قسمت‌هاي فوقاني ساختمان جهت ساخت اطاقك و انباري بر روي بام خودداري نمائيد. در هنگام ساخت طبقه‌اي جديد دودكش‌هاي قديمي را عمودي و استاندارد ادامه داده و در حين عمليات ساختماني دودكش را در مقابل ريزش مصالح و نخاله ساختماني و انسداد داخلي كاملاً محفوظ نگهداريد.
• هنگام عبور دودكش از داخل ديوار و تقاطع آن بايستي قطر لوله فلزي كاملاً يكسان باشد كم‌كردن قطر لوله هنگام خروج از ساختمان)ديوار يا سقف(مجاز نمي‌باشد.
• ازنصب دودكش درحياط ‌خلوتهاي رو بسته خودداري نمائيد. داكت دودكشها بايد خروجي از بالا و پايين به هواي آزاد داشته باشد و به هيچ وجه هيچگاه بالاي داکت مسدود نگردد .
• دودكش‌ها را مرتباً بازرسي نمائيد و از آزادبودن مسير دودكش اطمينان حاصل نمائيد.
• اطراف لوله‌هاي دودكش موجود در موتورخانه بايستي كاملاً آببندي گردد تا از نفوذ گازمونواكسيد كربن (CO) به داخل بنا و يا موتورخانه جلوگيري شود.
• در هنگام هرگونه ساخت و ساز مراقب باشيد ، مصالح ساختماني بداخل دودكشها ريخته نشود و راه ورودي دودكش را مسدود نكرده باشد.
• هر ساله قبل از روشن كردن وسائل گرمازا ، مراقب باشيد مسير دودكش‌ها توسط پرنده اي لانه‌سازي و مسدود نشده باشد.
• بخش عمودي)خروجي(دودكش حداقل بايستي 3 برابر بخش افقي درنظر گرفته شود و حداقل ارتفاع بخش عمودي نبايستي از يك متر كمتر باشد.
• از تغيير قطر در خروجي دودكش و كم كردن سايز آن خودداري نمائيد.
• جهت جلوگيري از پديده خطرساز «مکش معکوس» در ساختمانها لازم است بر روي قسمت زيرين درب ورودي هر آپارتمان از دريچه تهويه کرکره اي يا آيفوني مناسب به طول 50×20 سانتيمتر استفاده گردد . همچنين زير دربهاي ورودي اطاق خواب ها نيز حدود 3 تا 5 سانتيمتر بازباشد.
• انتهاي كليه دودكشها بايستي حداقل يك متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از ديوار‌ه‌هاي جانبي نيز حداقل يك متر فاصله داشته باشد و حتي المقدور ازکلاهک Hاستفاده گردد.
• قسمت عمودي دودكش بايستي برروي پايه‌هاي مناسب قرارگيرد تا وزن آن به پايه منتقل شود و از كج شدن آن جلوگيري بعمل آيد. ضمناً بخش عمودي دودكش برروي نماها بايستي توسط بست‌هاي مناسب به ديوار محكم گردد. همچنين مراقب چرخش كلاهك به سمت زمين باشيد ، در اين صورت اينگونه دودكش‌ها كارآئي لازم را ندارند و عدم خروج گازهاي حاصل از احتراق جان شما را تهديد مي‌كند.

رعايت موارد فوق موجب جلوگيري از پس زدن و بازگشت گازهاي
سمي وسايل گازسوز بداخل منازل (مکش معکوس) ميگردد.

• عبور دودكش ازفضاي داخل‌ سقف‌كاذب ‌و علي‌الخصوص حمام به دليل امكان پوسيدگي و نشت گاز منواكسيدكربن خطرناك‌ مي‌باشد.
• دمپر خروجي دودكش شومينه )قبل از روشن كردن) بايستي كنترل تا ازسلامت حركت دمپر (دريچه داخلي كه بتوسط زنجيرباز و بسته ميشود( و باز و بسته شدن آن اطمينان حاصل شود ، در صورت باز نشدن دمپر ، گاز منواكسيد كربن فضاي ساختمان را مسموم مي‌نمايد.
• جهت تأمين هواي مورد نياز وسايل گازسوز از قبيل آبگرمكن ديواري و بخاري درآپارتمانهاي محدود ضروري است دريچه تهويه اي در محل مناسب )ترجيحاٌ پشت وسيله گازسوز( كه به هواي آزاد مرتبط ميباشد تعبيه گردد.
• دودكش بايستي مجهز به بست نگهدارنده باشد و در محل خود محكم گردد.
• براي شومينه به دليل امكان پس‌زدن گازهاي حاصل از احتراق بهتر است از دودكش به قطر 15 سانتي متر استفاده كرد.
• حتي‌الامكان از دودكش‌هايي كه از پنجره به بيرون هدايت مي‌شوند بايستي اجتناب نمود. چنانچه ناچاراً دودكش از پنجره به بيرون هدايت شود بايد به روش صحيح و كاملاً محكم در محل خروج از پنجره مهار و مجهز به كلاهك شود و حداقل داراي 1 متر ارتفاع از محل خروج باشد. در صورتيكه هنگام بهره‌برداري و روشن بودن وسيله گازسوزبا آزمايش قرار دادن دست بر روي دودكش مشاهده گرديد كه دودكش مذكور سرد مي باشد از اين دودكش بايستي صرفنظر نموده و ضروري است دودكشي تعبيه گردد كه تا بالاي بام ادامه داشته باشد.
• اتصال خروجي دودكش به درز انبساط بين دو ساختمان مي‌تواند باعث نفوذ گاز منواكسيدكربن از منافذ به هر كدام از اين ساختمانها گردد.
• به منظور وجود هواي كافي و پرهيز از سوختن ناقص در وسايل گازسوز بايستي راه ورود هوا به داخل اتاق‌ها توسط روزنه‌هاي مناسب)در زير درب‌ها، دريچه هاي كركره‌اي پايين درب‌ها و ( ...ايجاد شود. اين موضوع بويژه در اتاق‌هاي كوچك و فضاهاي زيرزميني از اهميت و حساسيت فوق‌العاده اي برخوردار است. در اين راستا لازم است توجه فرمائيد كه معمولاً يك بخاري در حدود 15 برابر حجم گاز مصرفي به هواي تازه جهت سوختن نياز دارد.يك بخاري‌معمولي خانگي بايستي درحدود 15متر مكعب در ساعت‌‌هواي تازه دريافت كند تاقادر به ‌سوزاندن مناسب گازطبيعي باشد. بنابراين ملاحظه مي‌شودكه منافذ ورود هوا چه‌ تأثير حياتي در اين ‌رابطه دارند.
• مسدودشدن‌دودكش‌لوازم‌گازسوز )حتي‌درحدجزئي( باعث‌ناقص‌سوزي‌و پس‌زدن‌ گازهاي‌ سمي به‌فضاي اتاق مي‌شود. همواره از مسدود‌نبودن دودكش‌ها اطمينان حاصل فرمائيد.
• به منظور نصب دودكش وسايل گازسوزازکمترين تعداد زانو استفاده شود.زيرا در اينصورت مكش ‌دودكش كم ‌شده ‌و موجب پس‌زدگي گازهاي‌خطرناك حاصل ازاحتراق مي‌شود.
• توصيه مي‌شود در طراحي و ساخت ابنيه نوساز ، دودكش كليه وسايل گازسوز پيش‌بيني شود و نقشه مربوطه توسط مهندس ناظر تأييد گردد. نصب دودكش بعد از اتمام پروژه بر روي نما در ساختمان‌هاي جديدالاحداث كاملاً بي‌مورد مي‌باشد.
• مراقب باشيد البسه آويزان شده شما در تراس ، دودكش همسايه پايين را مسدود ننمايد.
• دودكش و اتصالات مربوطه در حياط خلوت و داكتها بايستي حتماً داراي بست و تكيه‌گاه مناسب باشد.
• دودكش‌هاي آجري به دليل نفوذ گاز از درزها به ساير قسمت‌ها خطرساز مي‌باشد.
• دودكش شوفاژ براساس ظرفيت مربوطه و بايستي داراي قطر مناسب باشد.ضمناً حداقل قطر براي كمترين مصرف دستگاههاي شوفاژ لوله به قطر20 سانتيمتر پيشنهاد مي‌شود.
• براي كليه آبگرمكن ‌هاي ديواري دودكش به قطر 15 سانتيمتر به بالا پيشنهاد مي‌شود.
• دريچه دودكش بايستي بالاتر از وسيله گازسوز قرارگيرد و نصب هرگونه دودكش از ارتفاع دستگاه به سمت ارتفاع پائين‌تر)شيب از وسيله گازسوز به سمت زمين(جداًخطرناك مي‌باشد و موجب پس‌زدن محصولات ‌سمي احتراق مي گردد.
• به‌ ازاي‌ هر زانوي ْ90 در دودكش ، لازم ‌است به ارتفاع بخش ‌عمودي اضافه‌ گردد.
• حتي‌الامكان در آپارتمان‌هاي زير 50 متر مربع سيستم گرمايش بوسيله شوفاژ انجام شود و از وسايل گرمايشي همچون بخاري يا آبگرمکن ديواري استفاده نشود.
• ساخت حمام در كنار شوفاژخانه خطرناك و حادثه سازمي‌باشد.
• نصب دو وسيله گاز سوز شومينه و بخاري در آپارتمانهاي كوچك و استفاده همزمان از آنها مي‌تواند احتمالاٌ آثار زيانباري را به بار آورد.
• نسبت به مشاهده شعله زرد رنگ در وسائل گازسوز بي‌تفاوت نباشيد چون اين مشكل ناشي از نرسيدن هواي كافي يا نقص در دستگاه گازسوز و... مي‌باشد.
• هرگونه نشتي لوله‌هاي آب گرم‌خطرناك مي‌باشد چون در اين صورت باعث مدام سوزي آبگرمكن گازي مي‌شود. اين‌موضوع باعث مصرف سوخت ‌بيشتر، اكسيژن بيشتر و در نهايت خطراحتمالي مي‌شود.
• اگر در منزل دچار سردرد ، سرگيجه ، تهوع و ... مي‌شويد علت در وسايل گازسوز نيز ميتواند باشد. معمولاً در اثر نبودن هواي كافي‌وعيوب وسايل‌گازسوز عمل احتراق مختل مي گردد و گازهاي مضر و خطرناك توليد و در سطح خانه پخش مي‌شودكه موجب عوارض بعدي مي گردد.
• داكت مسير دودكش‌ها و آپارتمان‌ها در بالاي بام و طبقه همكف)در ابتدا و انتها( حتي‌الامكان بايستي باز و به فضاي آزاد راه داشته باشد تا اگر نشتي در مسير دودكش بوجود آمد به بيرون هدايت شود و به داخل ساختمان نفوذ نكند.
• براي پكيج منازل بدليل مصرف بالاحتي‌الامكان بايستي از دودكش به قطر 15 سانتي‌مترو بيشتر استفاده شود.
• استفاده از زانوهاي متوالي براي عبـور دودكش عمودي از مجــاور شناژهاي افقي)حالت U( باعث كم كردن كارآئي دودكش مي‌شود . قبل از بتون‌ريزي در ساخت منازل مسير دودكش را انتخاب نمائيد.
• استفاده از گچ و مصالح ساختماني براي پركردن فواصل و درزهاي ما بين دودكشها در داخل ديوار ساختمان موجب گرفتگي گرديده وحوادث بسياري را باعث شده است از اين كار جداً خودداري نمائيد.
• استفاده از سطل آب و قراردادن دودكش در آن جهت تصفيه گازهاي سمي به جاي نصب دودكش استاندارد خطري جدي براي مصرف‌كنندگان گاز طبيعي )حتي در فضاهاي كوچك نظير مغازه و فروشگاه( مي‌باشد. حوادث مرگباري از اين باور غلط تاكنون بروز كرده است.
آزمايش دودکش
براي اطمينان از صحت عملكرد دودكش 3 آزمايش آسان ذيل را مي‌توان انجام داد.
1- ساده‌ترين آزمايش هر دودكش دست‌زدن و لمس آن است. سردي دودكش نشانه عدم عبور گازهاي سمي حاصل از احتراق وسيله گازسوز و زنگ خطري براي شما مي‌باشد. وقتي وسيله گازسوز کارمي کند بايستي دودکش داغ باشد و نوک انگشتان داغي آنرا حس کند.
2- آزمايش بعدي استفاده از شمع و يا شعله كبريت در محل دريچه و مبدأ دودكش در اتاق )محل مصرف) مي‌باشد . با قرار دادن كبريت روشن درابتداي دريچه بايستي شعله به سمت داخل دودكش كشيده شود . اين موضوع نشانه كـاركردن و مكش مناسب دودكش و در صورتيكه تغييري در شعله ايجـاد نشود نشان دهنده عدم مکش مناسب دودكش مي‌باشد.
3- هنگام خريد و يا اجاره خانه و قبل از وصل وسايل گازسوز به دودکش،مسير دودكش‌ها را بايك وزنه و طناب محكم از پشت‌بام تا محل دريچه و مبدأدودکش كنترل نمائيد تا از بازبودن آن كاملاً مطمئن شويد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393ساعت 20:37  توسط مسعود  | 

سیستم های آتشنشانی و طراحی یک انبار ( نقشه های اتوکد )

 

A Typical Fire Sprinkler System

1. main water tank
2. main water pump
3. main pilot valve (dry)
4. pilot valve (wet)
5. sprinkler head – standing configuration
6. sprinkler head – hanging configuration
7. pressure tank
8. testing piping
9. testing piping
10. filling piping
11. compressor
12. alarm bell
13. fire central
14. alarm bell
15. pressure gauge
16. switchboard

مطالب شامل :

 • محل های کم خطر
 • محل های با خطر معمولی
 • محل های بسیار پر خطر
 • سیستم هشدار
 • سنورهای حساس به دود
 • سنورهای حساس به حرارت
 • جعبه های آتش نشانی
 • سیستم های اتوماتیک اطفاء حریق
 • توضیح سیستم آب پاش
 • آب پاش ها
 • محل استقرار آب پاش
 • حداکثر سطح زیر پوشش آب پاش ها
 • دسته بندی آب پاش های حبابی
 • لوله های رابط انتقالی سیال
 • مخزن آب
 • شیرهای فشار شکن و شیرهای کنترل
 • انواع سیستم های تقویت فشار آب
 • مزایای سیستم بوستر پمپ
 • چگونگی استفاده از بوستر پمپ
 • پانل الکتریکی
 • محاسبات حداکثر تهویه هوا جهت کنترل حجم آتش
 • محاسبه ی حداکثر آب لازم جهت اطفاء حریق
 • محاسبات احتمال انفجار
 • چیدن آب پاش ها
 • نحوه ی تغذیه
 • فاصله مجاز آب پاش ها
 • استانداردهای طراحی سیستم های اطفاء حریق
 • طراحی سیستم اطفاء حریق
 • سرعت درون لوله ها
 • فشار لوله ها
 • نحوه ی لوله کشی
 • طراحی یک انبار نمونه
 • محاسبه دبی هر آب پاش
 • محاسبات مخزن آب
 • محاسبات یک ساختمان اداری نمونه
 • دبی هر آب پاش
 • انتخاب قطر نمونه ی لوله ها

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 17:22  توسط مسعود  | 

کولر آبی یکی از قدیمی ترین سیستم های سرمایشی که بشر از آن استفاده می کرده است و در ایران رایج و متداول است . استفاده ازکولرآبی وابسته به شرایط هوای خارج و محیط است ، شرط اول موفقیت و جوابگویی سیستم کولر آبی بالا بودن دمای خشک محیط است که برای مثال باید بالاتر از 95 درجه فارنهایت باشد و شرط دوم موفقیت و جوابگویی سیستم کولر آبی پایین بودن دمای مرطوب محیط( کمتر از 70 درجه فارنهایت ) است . در نتیجه کولر برای مناطقی توصیه می شود که این مناطق دارای آب وهوای خشک و کویری باشد به عبارت دیگر فاصله دمای خشک وتر محیط در تابستان زیاد بوده ودرصد رطوبت نسبی محیط کم باشد .

اساس کار کولر آبی بر مبنای تبخیر آب است بطوریکه هنگامی که آب از روی پوشال های کولر پایین می ریزد این آب تبخیر شده و گرمای نهان تبخیر از هوا گرفته می شود و هوا خنک می گردد .بر اساس دیاگرام سایکرومتریک آنتالپی هوا تغییر نمی کند و پدیده ای که در کولر آبی اتفاق می افتد یک سیستم آدیاباتیک می باشد . چون به همان اندازه که گرمای محسوس هوا به دلیل تبخیر آب کاهش می یابد به همان میزان گرمای نهان هوا به دلیل افزایش میزان رطوبت زیاد شده و این دو همدیگر را خنثی می کنند ، به زبان ساده تر بر خلاف سیستم تبرید ، کولر آبی توانایی جابجا کردن گرما و انرژی را ندارد  .

شایان ذکر است فقط در سیستم تبرید (چیلر یا کولر گازی) توانایی جذب گرمای محسوس وگرمای نهان فضا وجود دارد در نتیجه با استفاده از سیستم تبرید می توان به شرایط دلخواه از لحاظ دما و رطوبت نسبی که دقیقاً منطبق بر شرایط آسایش است رسید.

کاربرد کولر آبی برای فضاهایی است که به کنترل دما و رطوبت نیاز نداشته باشند ، زیرا کولر آبی توان چنین کاری را ندارد .

معمولاً کولر آبی می تواند دمای محیط را در حدود 26 الی 28 درجه سانتیگراد برساند . در صد رطوبت نسبی  هوای خروجی از کولر در حدود 80 در صد است که در نتیجه کولر آبی می تواند رطوبت نسبی محیط داخل را بین 50 تا 60 درصد برساند که نسبتاً مناسب است . سیستم سرمایش تبخیری یا همان کولر آبی در مقایسه با سیستم تبرید ، یک سیستم ارزان قیمت است که در مراکز اقامتی ، تجاری و صنعتی بطور چشمگیری استفاده می شود ، سرمایه گذاری اولیه جهت استفاده از سیستم کولر آبی کمتر از یک چهارم سیستم تبرید است . همچنین انرژی لکتریکی و مصرف برق کولر آبی کمتر از یک پنجم سیستم تبرید است

 

 

اصولاً به منظور سرد کردن یک فضا یا اتاق اگر از سیستم تبرید استفاده می نماییم قسمت اعظم هوا برگشت داده می شود و فقط به میزانی که جهت تهویه و تجدید هوای تازه لازم است از هوای بیرون تأمین می شود ولی سیستم کولر آبی بر خلاف سیستم تبرید از صد در صد هوای تازه استفاده می کند و هوای اتاق برگشت داده نمی شود .

هوای خروجی از کولر سردتر از هوای فضا است و این هوای خروجی از کولر وارد اتاق می شود و فقط توانایی جذب گرمای محسوس اتاق را دارد . در سیستم کولر آبی بایستی درب ها و یا پنجره ها به اندازه های باز بمانند که هوای فضا برابر هوای سرد خروجی از کولر که وارد اتاق می شود بتواند تخلیه گردد . در ساختمان های شیروانی که اتاقکی بالای اتاق اصلی وجود دارد معمولاً تخلیه هوای اتاق به آنجا انجام می پذیرد که باعث کاهش دمای اتاقک در روزهای گرم می باشد .

در مقایسه سیستم تبرید و سیستم کولر آبی از لحاظ تعویض هوا  هم می توان گفت که برای سیستم تبرید میزان تعویض هوا هر ده 

دقیقه یکبار انجام می شود ولی در سیستم کولرآبی تعویض هوا هر سه دقیقه یکبار انجام می شود . به بیان دیگر در سیستم تبرید هر

ساعت 6 بار تعویض و جابجایی هوا انجام شده ولی در سیستم کولر آبی هر ساعت 20 بار تعویض هوا صورت می گیرد .

 

 

پس بطور خلاصه درباره سیستم سرمایش تبخیری ( کولر آبی ) می توان گفت :

1-  انتقال حرارت داخلی است ، به همان اندازه ای که گرمای محسوس کاهش می یابد گرمای نهان افزایش می یابد و گرمای کلی هوایی که از کولر عبور می کند ثابت می ماند.

2- دمای مرطوب هوا ثابت می ماند ، دمای خشک کاهش می یابد و نقطه شبنم افزایش یافته ، نقطه خروجی از کولر به طرف هوای اشباع متمایل است .

3- دمای آب به طرف دمای مرطوب هوا میل می کند . فرضاً اگر دمای آب ورودی به کولر کمتر از دمای مرطوب هوای ورودی باشد ، ابتدا دمای آب افزایش یافته و گرم می شود تا به دمای مرطوب هوا برسد سپس تبخیر صورت می گیرد و اگر دمای آب ورودی به کولر بیشتر از دمای مرطوب هوا باشد ، بوسیله تبخیری که در داخل آب پدید می آید ، آب سرد شده تا به دمای مرطوب هوا برسد . شایان ذکر است که دمای اولیه آب تأثیر بسیار کمی بر روی راندمان کولر آبی دارد چون گرمایی که مثلاً یک پوند آب می گیرد  تا دمای آن به دمای مرطوب هوا برسد معمولاً کمتر از Btu 10 است در حالیکه گرمای دریافتی جهت تبخیر یک پوند آب  Btu 10 است .

4-  میزان هوای خنک شده مستقیماً متناسب با مقدار آب تبخیر شده است .

5-  اگر در خروجی از کولر اشباع کامل اتفاق بیفتد دمای خشک هوای خروجی همان دمای مرطوب ورودی هواست ولی معمولاً حالت صد در صد اشباع در خروجی از کولر امکان پذیر نیست . درنتیجه دمای هوای خروجی از کولر هیچگاه به دمای مرطوب ورودی هوا نخواهد رسید .به همین منظور است که در شهرهای شرجی و مرطوب استفاده از کولر آبی جوابگو نمی باشد،        چون دمای مرطوب هوا بالاست درنتیجه دمای خشک خروجی از کولر بالا می ماند و کولر نمی تواند فضا را خنک کند و در اصطلاح کارایی ندارد

 

سایر مطالب :

 • تاریخچه تولید سرمایش ساختمان در ایران
 • ساختن سقف گنبدی شکل
 • روش های سرمایش ساختمان
 • سیستم کولر گازی
 • سیستم کولر آبی
 • ظرفیت سنجی
 • اجزاء مکانیکی و الکتریکی
 • نقشه انفجاری محصول
 • طرح جدید بهینه شده کولر آبی
 • شرح تولید قطعات بطور کلی
 • فرآیند عملیاتی تولید در مورد تولید قطعات کولر
 •  برآورد نگهداری وموجودی برای مواد  یه قطعات خریداری
 • طراحی نحوه استقرار ماشین آلات و تجهیزات و انبارها
 • انواع سیستم های عملیاتی تولید
 • جریان مواد قطعات مختلف کولر
 • تعیین ایستگاه های کاری عملیات مونتاژ
 • طراحی خط مونتاژ
 • فرآیند عملیاتی
 • استاندارد کولرآبی
 • آزمون هاي دوره‏اي كنترل مرغوبيت
 • ابزار و روش های اندازه گیری

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 20:10  توسط مسعود  | 

يك ايستگاه تقليل فشار گاز متناسب با ظرفيت فشار ورودي و خروجي , نوع مصرف كننده تعداد و مراحل شكست فشار و خطوط آن به شكل هاي مختلفي طراحي و ساخته مي وشد ولي با وجود اين تنوع به طور كلي تجهيزات به كار رفته در ساختمان آن ها به شرح زير است كه ممكن است كاربرد برخي از آن ها ضروري و يا تعداد آن ها تغيير نمايد :

1- فيلتر ها

2- گرم كن ها

3- رگلاتور ها

4- كنتور ها

5- شيرهاي اطمينان

6- شيرهاي قطع فشار ( فشار شكن )

7- فشار سنج ها و ترمومتر ها و عايق هاي الكتريكي

8- شيرها و فلنچ ها

9- بودار كننده ها

 

اگر با توجه به نوع مصرف كننده بخواهيم يك تقسيم بندي ارائه دهيم داريم :

الف ) ايستگاه هايي كه شبكه هاي توزيع گاز را تغذيه مي نمايد ( ايستگاه هاي شهري).

ب) ايستگاه هايي كه شبكه داخلي صنايع و واحد هاي تجاري و مسكوني بزرگ را تغذيه مي نمايند . ( ايستگاه هاي تجاري صنعتي )

فهرست مطالب :

 • آشنايي با صنعت گاز
 • انتقال گاز
 • ذخيره سازي گاز
 • توزيع گاز
 • مصرف
 • تعريف ايستگاه هاي گازي T..B.S و C.G.S
 • فرآيند ايستگاه و تجهيزات كاربردي
 • فيلتر ها و سپريتورها
 • جداسازي چند مرحله اي
 • طراحي جداكننده هاي گاز – مايع
 • جداكننده هاي چرخشي
 • فيلتر هاي همراه با جداكننده
 • فيلتر هاي المنت دار
 • گرم كن ها
 • مشكلات ناشي از كاهش دما
 • ساختمان گرم كن ها
 • سيستم كنترل گرم كن ها
 • رگلاتور ها
 • تئوري برنولي
 • ساختمان رگلاتور
 • خلاصه اي از عملكرد رگلاتور
 • DROOP رگلاتور
 • رگلاتور هاي پايلوت دار
 • فيدروپايلوت
 • باز و بسته نمودن فيدروپايلوت
 • راه اندازي رگلاتور
 • باز و بسته نمودن رگلاتور
 • شير هاي ايمني ( shut off valve )
 • به هم بستن رگلاتور ها
 • كنتور ها
 • كنتور هاي جابجائي
 • كنتور هاي توربيني
 • ساير كنتور ها
 • طريقه آزمايش كنتور هاي توربيني
 • تصحيح كننده كنتور
 • تصحيح كننده ها
 • شير هاي اطمينان و قطع فشار
 • تجهيزات ايمني ايستگاه هاي تقليل فشار
 • شير هاي اطمينان
 • انواع شيرهاي اطمينان
 • شيرهاي اطمينان پايلوت دار
 • طريقه تنظيطم شيرهاي اطمينان
 • شير قطع فشار
 • شيرهاي قطع فشار با عمل كننده مكانيكي
 • شيرهاي قطع فشار با عمل كننده نيوماتيكي
 • تنظيم شيطر قطع فشار
 • بودار كنندگي
 • تاريخ نامه بودار كنندگي
 • بودار كننده ها
 • بودار كننده تبخيري – جذبي
 • بودار كننده تزريقي

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 19:12  توسط مسعود  | 

فهرست مطالب :

 • فصل اول : برخي مفاهيم و تعاريف ترموديناميک
 • انرژي
 • قانون صفرم ترموديناميک
 • قانون اول ترموديناميک
 • قانون دوم ترموديناميک
 • بيان کلوين – پلانک
 • بيان کلازيوس
 • فرآيندهاي برگشت پذير و برگشت ناپذير
 • آنتروپي
 • اصل افزايش آنتروپي
 • موازنه آنتروپي
 • تغيير آنتروپي سيستم
 • مکانيزمهاي انتقال آنتروپيو
 • انتقال آنتروپي توسط انتقال حرارت
 • انتقال آنتروپي توسط جريان
 • توليد آنتروپي
 • فصل دوم : اكسرژي ( قابليت تبديل به كار)
 • مفهموم اکسرژي
 • کار برگشت پذير و برگشت ناپذير
 • اشکال اکسرژي
 • اکسرژي براي انرژي جنبشي
 • اکسرژي براي انرژي پتانسيل
 • اکسرژي براي انرژي داخلي
 • اکسرژي براي کار جريان
 • اکسرژي براي آنتالپي  
 • تغيير اکسرژي سيستم
 • تغيير اکسرژي سيستم بسته
 • تغيير اکسرژي جريان سيال
 • انتقال اکسرژي توسط حرارت ، کار و جرم
 • اصل کاهش اکسرژي و اتلاف اکسرژي
 • موازنه اکسرژي
 • بازده قانون دوم ( بازده اکسرژي )
 • فصل سوم : سيستم تبريد تراکمي تبخيري
 • اصول کار سيستم هاي تبريد
 • سيکل کارنوي معکوس
 • سيکل تبريد تراکمي تبخيري ايده آل
 • سيستم تبريد تراکمي تبخيري واقعي
 • مبردهاي مورد استفاده در سيستم هاي تبريد
 • فصل چهارم : تحليل اکسرژي سيستمهاي تبريد تراکمي تبخيري
 • فرآيند تراکم در کمپرسور
 • فرآيند انتقال حرارت در کندانسور
 • معادله بالانس اکسرژي
 • فرآيند انبساط در شير انبساط
 • فرآيند انتقال حرارت در اواپراتور
 • اتلاف اکسرژي در اواپراتور
 • آنتروپي توليد شده در اثرانتقال حرارت
 • اتلاف اکسرژي در خط اتصال بين اواپراتور و کمپرسور
 • کار مورد نياز فنها
 • کار واقعي مورد نياز در سيکل تبريد
 • اثرات مافوق گرم کردن و مادون سرد کردن
 • تأثيرات دماي اواپراتور و کندانسور

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 22:7  توسط مسعود  | 

تجهیزات و سیکل دستگاه تصفیه خانگی :

 

 

 

نوع فیلتر ها :

 

 

دریافت مقاله کامل به زبان انگلیسی :

http://www.healthgoods.com/Drinking_Water_Filter_Buying_Guide_s/150.htm

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت 21:58  توسط مسعود  | 

در نصب پمپها باید همواره سعی نمود پمپ را پائین تر از سطح منبع مکش قرار داده تا فشار مکش مثبت ایجاد گردد، و در صورتیکه این امر در بعضی از شبکه های آبرسانی مقدور نباشد، تا آنجائیکه وضع ایستگاههای پمپاژ اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرار گیرد تا اختلالات کمتری در کار پمپ ایجادگردد .
مسیر لوله کشی باید مستقیم و از ایجاد خمها و زانوها و لوازمات لوله کشی نه چندان مورد نیاز اجتناب ورزید ، بین زانوئی و محل اتصال مکش باید لوله مستقیمی بطول لااقل 5 برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود . چرا که در غیراینصورت فشار مکش نامتعادلی ایجاد شده و یکطرف چشمه پروانه و محفظه مکش پر تر از طرف دیگر گردیده و تلفات هیدرولیکی پمپ زیاد و راندمان پمپ کم می گردد .

 

 

باید قطر لوله مکش یک نمره بیشتر از قطر مجرای رانش بوده و عمق مکش بین 4.5 تا 6 متر باشد ، لوله مکش باید کاملاً آب بندی بوده و از محبوس نمودن هوا در لوله مکش اجتناب ورزید ، در قسمت اعظم لوله ورودی پمپ ، فشار هوا کمتر از فشار جو بوده و برای مطمئن شدن از آب بندی لوله ورودی بعد از کارگذاری ، یک شعله به قسمتهای اتصالی نزدیک می کنند در صورتیکه درزی موجود باشد شعله بطرف لوله کشیده می شود لوله مکش باید 1 تا 2 متر پائین تر از حداقل سطح آب چاه باشد تا هوا وارد پمپ نگردد در قسمت رانش پمپ شیر یک طرفه جهت جلوگیری از حرکت معکوس آب و شیر تنظیم جهت کم و زیاد نمودن آب تعبیه نموده با صدمه ای به پمپ وارد نگردد.

جهت نصب پمپها اصولاً یک شاسی محکم برای موتور و پمپ درنظر گرفته و از ایجاد نامیزانی که سبب فرسوده شدن بوشهای اتصال و یاتاقانها و احتمالاً شکستن محور پمپ می گردد جلوگیری می شود همواره باید سعی نمود محور پمپها باموتور محرک آن در کارخانه میزان شود که این میزان نباید در اتصال و نصب پمپ بهم بخورد.

 


معمولاً صفحه ای به ضخامت 2.5 تا 4 سانتیمتر بین صفحه زبری پمپ و سطح بالائی فنداسیون در نظر گرفته می شود که با ملات سیمان پوشیده شده تا ناصافیهای بالائی فونداسیون اصلاح و حرکت جانبی صفحه زبری پمپ کم شود
درمسیر رانش پمپ ، یک شیر دروازه ای و یک سوپاپ کنترل قرار می دهند ، کار این سوپاپ حفظ پمپ در مقابل فشارهای اضافی وارد بر پمپ است.
سوپاپ انتهای لوله مکش باید لااقل 1.5 متر از سطح مایع مکش پائین تر بوده و پمپ نیز باید به سطح منبع مکش نزدیک باشد .
پمپ و موتور را باید روی فونداسیون محکمی نگهداشت تا تنظیم آن خراب نگردد در غیر اینصورت بوشهای اتصال محور پمپ و موتور نیز یاتاقانهای آن خراب و سبب شکستگی محور می گردد .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393ساعت 21:52  توسط مسعود  | 

مراحل طراحی سردخانه یک کامیون

مرحله اول : انتخاب ابعاد اتاق سردخانه کامیون

مرحله دوم : جنس مواد بکار رفته در اتاق سردخانه کامیون

مرحله سوم : محاسبات بار سرمایی اتاق سردخانه کامیون

مرجله چهارم : انتخاب کمپرسور ، اواپراتور ، کندانسور

 

 

 مرحله اول : انتخاب ابعاد اتاق سودخانه کامیون

ابعاد این سردخانه کامیون براساس نیاز روز بازار نوع و محصولی که قرار است جابه جا کند طراحی شده و ما براساس این ابعاد کمپرسور ، کندانسور ، اواپراتور طراحی می کنیم .

ما در اینجا محصول  جا به جا شده را گوشت در نظر گرفته و ابعاد اتاق سردخانه که بر حسب متر می باشد به این صورت 2.5 × 3 × 5 تعریف کرده ایم .

که در آن 5 طول اتاق بر حسب متر

3 ارتفاع اتاق بر حسب متر

2.5 عرض اتاق برحسب متر  می باشد .

 مرحله دوم : جنس و ضخامت مواد بکار رفته و ضریب هدایت حرارتی مواد بکار رفته در اتاق سردخانه کامیون

برای طراحی اتاق سردخانه ، از ورق های آلومونیومی با ضخامتی بن 2 تا 5 میلیمتر استفاده می شود .که ما در این ضخامت ورق های آلومونیومی را 5 میلیمتر گرفته که ورق های داخلی و خارجی اتاق سردخانه ما می باشند .

عایق بکار رفته در سردخانه از جنس فوم اورتان می باشد که ما ضخامت عایق فوم اورتان را 50 میلیمتر در نظر گرفته ایم  . از ورق آلومونیوم به این دلیل استفاده شد که ضریب هدایت حرارتی بالایی دارد

و از عایق اورتال به این دلیل استفاده شد که دارای ضریب هدایت حرارتی خیلی پایین  می باشد که این ضریب با توجه به جداول بکار رفته  0.0262 = k می باشد .

 مرحله سوم :  محاسبات بار سرمایی

ما در اینجا برای محاسبه بار سرمایی نیازمند یک سری اطلاعات می باشیم که این اطلاعات مربوط به نوع محصول جابجا شده ، سرعت حرکت کامیون و مقدار محصولی که وارد سردخانه می شود و نیز مدّت نگهداری محصول در داخل اتاق سردخانه و نیز هوای خشک تابستان  که کامیون ما در آن  تردد می کنند 

که ما این اطلاعات را به این صورت تعریف کرده ایم :

سردخانه قرار است گوشت را جابجا کند و سرعت کامیون  50 کیلومتر بر ساعت و مقدار محصولی که در هر مرحله بارگیری می شود یک تن است و مدت نگهداری آن در اتاق 8 ساعت می باشد در شهری که کامیون سردخانه دار ما در آن تردد می کند مشهد مقدس می باشد . که دارای هوای خشک تابستانی برابر  31Cمی باشد

 

 

برای سادگی محاسبات بار سرمایی با بار سرمایی کل را نسبت به منابع حرارتی عمل کننده بار، به تعدادی بار  مجزا تقسیم می کنند که بار تبرید ، مجموع کل آنهاست .

در تبرید تجاری بار سرمایی کل به چهار بار مجزا تقسیم می شود:

1-بار اصل از دیواره ها ، سقف و کف

2-بار تعویض هوا

3- بار محصولات

4- بار اضافی یا متفرقه

 

سایر مطالب :

 • تاریخچه
 • موارد استفاده از تبرید
 • موارد استفاده تبرید در تهویه ساختمانها
 • اصول  اساسي سرماسازي
 • سیکل کارنو در تبرید
 • روش حصول و ضریب عملکرد بیشتر
 • استفاده از ماده تبخیرشونده در تبرید
 • سیکل استاندارد تراکمی تبخیری
 • خواص مبردها
 • عملکرد سیکل استاندارد تراکمی تبخیری
 • مبدلهای حرارتی در سیستم تبرید
 • سیکل حقیقی تراکمی تبخیری
 • اختلاف سیکل واقعی با سیکل اشباع
 • تأثیر سوپر هیت شدن بخار مکش
 • تأثیر مادون سرد شدن مایع مبرد 
 • تأثیر افت فشار ناشی از اصطکاک
 • کمپرسورها
 • اواپراتورها
 • کندانسورهای و برج های خنک کن
 • مبردها
 • تأثیر رطوبت و روغن بر مبردها
 • رطوبت گیرها
 • کنترل کننده های جریان مبرد
 • شیر انبساط دستی
 • شیرهای انبساط اتوماتیک
 • شیر انبساط ترموستاتیک
 • لوله های موئین
 • سیستم های تبرید جذبی
 • نحوه طراحی سیستم های تبرید
 • زمان کار تجهیزات تبرید
 • محاسبات بار سرمایی
 • بار حاصل از دیوار ها
 • محاسبه بار تعویض هوا
 • محاسبه بار محصول
 • تأثیر تشعشع خورشید
 • ضریب سرد کردن
 • انجماد و نگهداری محصول
 • حرارت تنفسی
 • محاسبه بارهای متفرقه
 • روش کوتاه محاسبه بار سردخانه
 • مراحل طراحی سردخانه یک کامیون
 • محاسبه بار حاصل از دیوارها
 • محاسبه بار سقف
 • بار حاصل از کف
 • محاسبات بار محصول
 • محاسبات بار ناشی از تعویض هوا
 • محاسبات بار ناشی از افراد

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم شهریور 1393ساعت 21:40  توسط مسعود  |