تونل هاي باد با سرعت كم ( مادون صوت ) به دو دسته عمده زير تقسيم بندي مي شوند:

 1. تونل باد با مدار بسته
 2. تونل با مدار باز

 تونل باد با مدار باز

در تونل هاي باد مدار باز هيچ مسيري براي برگشت هوا وجودندارد  و هوا بعد از خروج از درفيوز وارد فضاي آزاد  مي شود و هواي تازه از اطراف ديگر دوباره وارد مدار مي شود  .

اولين نوع تونل باد ساخته شده از نوع سيكل باز بود.

 

 

اجزا تشكيل دهنده تونل باد عبارت است از :

 • قسمت تامين انرژي فشاري كه معمولا يك فن يا يك دمنده مي باشد و وظيفه به جريان انداختن هوا را در مدار تونل به عهده دارد .
 • قسمت همگرا كننده كه وظيفه متراكم كردن جريان هوا و ازدياد  سرعت سيال را دارد .
 •  قسمت آزمايش Test section كه محل انجام آزمايشات مي باشد.
 • ديفيوز كه جهت كاهش سرعت هوا و افزايش فشار استاتيكي مي بادش و معمولا فن در آن قرار مي گيرد .
 • صافي ها كه درعمل يكنواخت كردن سرعت را انجام مي دهند.

علاوه بر اين ها از اجزايي مانند توري , لانه زنبوري , پره هاي هادي و مبدلهاي حرارتي نيز استفاده مي گردد . تونل هاي سيكل باز خود نيز به دو دسته تقسيم مي شوند :

دسته اول : آن هايي هستند  كه داراي قسمت آزمايشي باز مي باشند  كه به نام تونل ايفل سازنده برج ايفل معروف است . در شكل زیر نمونه اي از اين تونل باد مشاهده مي شود.

دسته دوم : آنهايي هستند  كه داراي قسمت آزمايشي با ديواره هاي بسته مي باشند و به نام NPL اولين سازنده اين نوع تونل معروفند .

 

 

در مورد نوع اخير قسمت آزمايشي حتما بايد  در اطاقكي قرار گيرد  تا هواي اضافي وارد قسمت آزمايش در تونل هاي ايفل در قسمت آزمايشي سهل تر تر مي باشد و امكانات بيشتري براي قرار دادن مدل هاي گوناگون وجوددارد .

در تونل هاي باد نوع NPL محدوديت هايي براي قرار دادن مدل در آن وجود دارد و قرار دادن مدل هاي با ابعاد واقعي در اين نوع تونل با اشكال مواجه مي شود . براي مثال مدل هاي با ابعاد واقعي هوا پيما اجبارا بايد  در تونل باد  ايفل مورد آزمايش قرار بگيرند . در صورتي كه تونل باد هائيكه اثر باد  برروي سازه ها را بررسي مي كنند. معمولا از نوع NPL مي باشند .

در نوع NPL در قسمت آزمايش پنجره هايي مي گذارند  كه هم بتوان مدل را در آن مستقر كرد و هم به مشاهده آزمايش پرداخت . د رانواع كوچك آن پنجره ها از جنس پلي گلاس مي باشد. در صفحه بعد شكل 4-2 نمونه اي از اين نوع تونل باد مشاهده مي شود.

ظاهرا به نظر مي آيد تونل هاي مدار بسته به تونل هاي مدار باز مفيد تر مي باشند  و انرژي زيادي را صرفه جويي مي كنند . ولي در حقيقت آن انرژي كه از طريق مسير برگشت به سيكل وارد  مي شوند در صد كمتر از كل انرژي مي باشد. هدف از مسير برگشت اين است كه شرايط فيزيكي هوا تحت كنترل باشد مانند درجه حرارت هواو كنترل توربولانس يا جرم حجمي هوا يا فشار هوا و يا ميزان ذرات معلق در هوا و …

در واقع در شرايط مساوي ( سطح مقطع – حداكثر سرعت هوا – توان و قدرت فن ) قيمت تونل باد  با سيكل بسته 60 0/0 تا 100 0/0 گرانتر از نوع تونل باد با سيكل باز مي باشد.

اگر در تونل باد احتياجي به تغييرات دما و كنترل رطوبت و …نباشد تونل باد با سيكل باز اقتصادي تر و  مناسب تر مي باشد . در مواردي كه احتياج به وجود كنترل شرايط فيزيكي هوا مي باشد . وجود تعداد بيشمار تونل هاي باد با سيكل بسته در اين مراكز تحقيقاتي نشان مي دهد  كه محققين و دانشمندان اين علوم صرف نظر از گراني مزاياي تونل باد سيكل بسته را بيشتر ترجيح داده اند .

 

 

معايب تونل هاي باد با مدار باز عبارتند از :

 1. تونل هاي مدار باز سو صداي زيادتري نسبت به نوع بسته آن دارند و صدا و ارتعاش چه از جانب فن يا ديواره تونل باشد باعث افزايش توربولانس جريان خواهد شد. .
 2. تغييرات شرايط فيزيكي هواي خارج از جمله تغييرات درجه حرارت و رطوبت نسبي بر كار تونل باد اثر مي گذارد  و موجب انحراف نتايج آزمايش مي شود .
 3. قسمت آزمايشي در فشاري پايين تر از اتمسفر كار مي كند .
 4. جريان هاي باد عمود  بر سطح مقطع وروردي در اين تونل باعث تغييراتي در فشار قسمت آزمايشي مي شود.
 5. به علت امكان ورود گرد و غبار و ذرات معلق در هوا به تونل باد خطر خرابي سيستم هاي حساس دستگاه وجود دارد. مثل سرعت سنج الكتريكي – حرارتي Hot wire

 تونل باد با مسير بسته

در اين نوع تونل ها هواي خروجي از ديفيوز پس از باز گشت از يك مسير بسته دوباره به قسمت فن باز گردانده مي شود. معمولا در طول مسير باز گشت به كمك يك كبدل حرارتي و قسمت رطوبت گير ميزان دما ورطوبت هوا را كنترل مي كنند  البته همين وسايل اضافي با عث گران تر شدن اين نوع تونل باد مي گردد.

اين تونل ها با توجه به مسير برگشت آنها به سه دسته تقسيم مي شوند.

 1. تونل باد با يك مسير برگشت
 2. تونل باد با دو مسير برگشت
 3. تونل باد با مسير برگشت استوانه اي

در اين سه نوع در حال حاضر نوع اول بيشتر به كار مي رود. در تونل هاي بادبا دو مسير برگشت ويا برگشت استوانه اي هوايي كه از مسير باز گشت عبور مي كند با همديگر يكي شده و مركز جت را تشكيل مي دهند  و از روي مدل عبور مي كنند . در اين نوع تونل ها اگر نسبت تراكم بزرگ نباشد هوا كاملا توربولان بوده كه در نتيجه باعث مي شود مسير اعداد بدست آمده بدست آمده از آزمايش مشكل گردد

 

 

در ضمن عيب ديگر اين تونل ها اين است كه حركت زاويه اي مدل حول محور عمودي در اثر تغيير جريان به يك طرف باعث تغيير در توزيع سرعت جريان مي شود . در حالي كه د رتونل هاي باد با يك مسير بر گشت فن باعث مي شود  كه در اثر مخلوط شدن جريان هر نوع تغييري را به علت وجود  مدل در جريان از بين ببرد.

تونل هاي باد مدار بسته با يك مسير برگشت به دو صورت افقي و عمودي ساخته مي شوند.

تقسيم بندي هاي ديگري نيز باري تونل باد بر حسب شكل قسمت آزمايش مي شود كه مي توان آن را به اشكال دايره يا بيضي مربع مستطيل و هشت گوش ساخت.

تونل باد با سيكل بسته همانند  تونل با بد با سيكل باز نيز به دو دسته ايفل و NPL تقسيم مي شوند.

 

سایر مطالب

 • كار برد تونل باد
 • كار برد تونل باد در صنايع هواپيمايي
 • كار برد تونل باد  در رابطه با سازه ها
 • كار برد  تونل باد در صنايع اتومبيل سازي
 • كار برد آموزشي تونل باد
 • انواع تونل باد
 • تونل هاي باد مادون صوت
 • تونل باد با مدار باز
 • تونل باد  با مسير بسته
 • تونل باد فشار با يك مسير برگشت
 • تونل باد با دانستيه متغير
 • تونل باد با مقياس كامل
 • تونل باد با پرواز آزاد
 • تونل باد چند مصرفه
 • تونل باد با توربولاس كم
 • تونل بادصنعتي
 • تونل هاي باد مافوق صوت
 • انواع تونل باد مافوق صوت وكاربرد آن ها
 • مختصري از تئوري جريان هاي قابل تراكم
 • ناحيه عمل وناحيه سكوت
 • امواج ضربه اي ( شوك )
 • بررسي پديده هاي مذكور در ارتباط با جريان در روي يك اير فويل
 • بسط معادلات جريان قابل تراكم
 • جريان ايده آل هوا در يك تونل بادمافوق صوت
 • جريان واقعي در يك تونل باد مافوق صوت
 • راه اندازي تونل همراه با مدل در قسمت آزمون
 • شيپوره مافوق صوت
 • مدل سازي در تونل باد
 • ضريب پساي هواپيما
 • روش هاي اندازه گيري و تخمين  هواپيما
 • تئوري باكينگهام
 • بررسي مسائل به طريق تحليل ابعادي
 • سيستم توليد دود
 • تجهيزات نمايش براي تولدي دود
 • يستم روشنايي در تونل باد 
 • وسايل اندازه گيري در تونل باد
 • اندازه گيري هاي نيرو وگشتاور
 • اندازه گيري فشار
 • وسايل اندازه گيري سرعت و جهت باد
 • سرعت سنج حرارتي – الكتريكي
 • نحوه اندازه گيري لايه مرزي و وسايل مربوط به آن در تونل باد
 • يابنده لايه مرزي

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت 12:52  توسط مسعود  | 

یکی از مهمترین دغدغه های مهندسان جوان طراح تاسیسات مکانبکی چگونگی تهیه دفترچه محاسبات تاسيسات مکانيکي و طراحی دستگاهها می باشد لذا تصمیم گرفته شد نمونه ای از این دفترچه را که شامل موارد زیر می باشد را در اختیار مهندسان جوان قرار دهیم :

 • محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار
 • محاسبه و انتخاب چیلر تراکمی خنک شونده با آب
 • محاسبه و انتخاب برج خنک کننده
 • محاسبه و انتخاب بویلر آبگرم
 • محاسبه و انتخاب مشعل گازسوز
 • محاسبه و انتخاب منابع کوئلی آبگرم
 • محاسبه و انتخاب سختیگیر
 • محاسبه و انتخاب بوستر پمپ های آتشنشانی
 • محاسبه و انتخاب بوستر پمپ های آبرسانی
 • محاسبه و انتخاب پمپ های سیرکولاسیون هواساز ها
 • محاسبه و انتخاب پمپ های سیرکولاسیون فنکوئل
 • محاسبه و انتخاب پمپ های سیرکولاسیون برج خنک کننده
 • محاسبه و انتخاب پمپ های سیرکولاسیون منابع کوئلی
 • محاسبه و انتخاب شیر سه راهه هواسازها و منابع کوئلی
 • محاسبه و انتخاب منابع انبساط بسته دیگ و چیلر

 

 

جهت دریافت این دفترچه لازم است موارد ( نام و نام خانوادگی - تلفن همراه - شهر محل سکونت ) را به آدرس زیر ایمیل نمایید تا در فرصت مناسب جهت هماهنگی تماس گرفته شود .

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 18:55  توسط مسعود  | 

رطوبت زدايي در صنايع مختلف كشور اعم از صنايع نظامي و غذايي نساجي و پتر وشيمي پنو ماتيك وغيره از دير باز يك مسئله عمده به شمار مي رود امروزه رطوبت زدايي در اماكن صنعتي و تهويه مطبوع در كشور به روش هاي مختلفي انجام مي شود كه يكي از عمده ترين روش ها سرد كردن هوا تا نقطه شبنم مي باشد كه توسط كويل ها ي با سرد يا مبرد انجام مي شود . نظر به اين كه در حال حاضر كويل هاي مورد استفاده جهت رطوبت زدايي عمداتا كويل هايي هستند كه صرفا جهت سر مايش طرح شده اند بنابراين نياز به تحليل كويل جهت رطوبت زدايي از هوا ي مرطوب يك ضرورت اجتناب ناپذير است .

 

 

سيال درون كويل ها عمدتاآب سرد با مبرد هايي نظير فريون 12و 14 مي باشد . در اين ميان مبدل هاي حرارتي با لوله هاي پره دار كه در درون لوله هاي آن ها آب سرد جاري است به طور گسترده اي در خنك كاري و رطوبت زدايي استعمال مي شوند مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته اند . در كاركرد اين كويل ها فرايند هاي انتقال حرارت و انتقال جرم به صورت همزمان صورت مي گيرد و اين موضوع تحليل آن ها را اندكي دشوار مي سازد . از طرف ديگر سطح پره هاي آن ها ممكن است قسمتي تا تماما مر طوب باشند اين موضوع به پيچيدگي مسئله مي افزايد . هواي مرطوبي كه از اين كويل مي گذرد ضمن خنك شدن خشك مي شود زيرا هنگامي كه دماي سطح پره ها پايين تر از نقطه شبنم هواي ورودي به كويل باشد هوا به شرايط اشباع رسيده و رطوبتش شروع به تقطير شدن برروي سطح كويل مي كند . به اين ترتيب رطوبت زدايي آغاز مي شود و اغلب سطوح تر كويل در صد زيادي از كل سطح را شامل مي شود .

 

 

در كاربرد هايي نظير مطبوع صنعتي توجه خاصي به كنترل رطوبت و طرحي دقيق ظرفيت رطوبت زدايي فن كويل مبذول مي شود. اطلاعات تجربي رطوبت زدايي از كويل ها به كرات  ارائه شده است و روابط تجربي متناظر آن ها درقالب هاي مختلف گزارش شده است .

هواي پيرامون سطح زمين مخلوطي از گاز هاي نيتروژن , دي اكسيدكربن , گاز هاي بي اثر و بخار آب است . بخار موجود در هوا از لحاظ ترموديناميكي در حالت فوق گرم قرار دارد . وجود مقداري بخارآب در هوا يك عامل حياتي براي تنفس موجودات زنده محسوب مي شود . درد صورت افزايش بخار آب شرايط هوا از حالت تر موديناميكي اشباع نزديك مي شود با اين وجود رطوبت موجود در هوا در بسياري از صنايع يك عامل مزاحم بشمار مي آيد كه بايستي حذف شود .

 

 

رطوبت موجود در هواي فشرده باعث افزايش نرخ اكسيداسيون فلزات تشكيل دهنده صنايع پنوماتيك مي شود همچنين رطوبت مذكور در صنايع الكترونيك و ابزار دقيق ماشين هاي حساب گر( كامپيوتر ) يك عامل منفي تلقي مي شود و اصولا اداوات مورد استفاده در صنعت مذكور در رطوبت با سقف محدودي كار مي كنند به همين دليل است كه در صنايع نظامي جنگ افزار هاي سنگين مجهز به وسايل اندازه گيري الترونيكي در شرايط هوا خشك نگهداري مي شوند .

 

 

وسايل اندازه گيري و كاليبراسيون موجود در اتاق هاي پاك نيز از همين قاعده پيروي مي كنند . رطوبت زدايي در صنعت نساجي يك ضرورت محسوب مي شود از كار بردهاي مهم ديگر رطوبت زدايي در صنايع غذايي جلوگيري از نمو با كتريها و قار چ ها در شرايط هواي مرطوب مي باشد عمل خشك كردن هوا ي داخل سيلو هاي ذخيره غلات و ساير محصولات كشاورزي به همين دليل انجام مي شود علاوه بر اين هواي خشك به عنوان يكي از ملزومات برخي پروسه هاي توليد مطرح مي باشد از آن جمله مي توان به پروسه هاي توليد نيتروژن و فر آيند هاي خشك كردن غلات و گرانول پلاستيك اشاره كرد اما كار برد عمده رطوبت زدايي در صنعت تاسيسات هوا پردازي جهت نيل به محدوده آسايش ساكنان ساختمان مي باشد اين موضوع به خصوص در اقليم هاي گرم و مربوط حايز اهميت است , علاوه بر اين سيستم هاي رطوبت زدا به عنوان يكي از مولفه هاي سيستم هاي خنك كننده كار برد دارند كه مي توان از سيستم هاي خنك كنده مبتني بر مواد جاذب رطوبت نام برد . همچنين رطوبت زدايي از هواي ورودي به كويل سرد سيستم خنك كننده تراكمي مجهز به كمپر سور براي براي كاهش بار برودتي نهان بخصوص در سوپرمار كت ها بسيار معمول است . منابع عمده انتشار رطوبت در اماكن و هواي تازه ورودي از محيط به داخل محل هاي مورد نظر در موارد خاص رطوبت خروجي از تجهيزات رطوبت زداي به كار گرفته شده در اين اماكن نظير سيستم هاي آشپز خانه , قهوه جوشها به موارد فوق افزوده مي شوند .

 

سایر مطالب :

 • مفاهيم كلي در مورد رطوبت زدايي
 • استفاده علمي رطوبت زدايي در صنايع تاسيسات ساختمان
 • لزوم كنترل رطوبت جهت آسايش اشخاص
 • لزوم رطوبت زدايي براي تقليل بار برودتي سيستم هاي خنك كننده
 • لزوم لزوم رطوبت زدايي جهت اجتناب از خوردگي
 • روش هاي مختلف رطوبت زدايي
 • سيستم هاي رطوبت زدا با مواد جاذب
 • مواد جاذب جامد
 • مواد جاذب مايع
 • رطوبت زدايي با هوا شويي
 • رطوبت زداييي با كويل تر
 • كويل آب سرد
 • كويل انبساط مستقيم
 • خشك كردن به طريق فشرده سازي
 • دور نماي صنعت رطوبت زدايي در ايران
 • تكنولوژي كويل هاي رطوبت زدا
 • مشخصات عمومي كويل تر
 • عنوان فن آوري كويل هاي تر
 • كويل آب سرد
 • كويل هاي انبساط مستقيم
 • تئوري هاي حاكم بر مسئله
 • تشريح صورت رطوبت زدايي در كويل تر
 • فرضيات مسئله
 • مروري بر كار هاي انجام شده
 • روش هاي عمومي تحليل نظري كويل
 • آنا ليز انتقال حرارت به روش LMTD
 • تحليل كويل خشك
 • تحليل كويل تر
 • روش NTU
 • نتايج و بحث
 • نحوه انتخاب پارامترهاي ورودي
 • محدوده تغييرات مشخصات سيال ها
 • محدوده تغييرات مشخصات  ساختماني كويل
 • بررسي عملكرد كويل خنك كن و رطوبت زدا

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 18:28  توسط مسعود  | 

محاسبه مخزن سپتيك:

براي محاسبه حجم سپتيك اطلاع از مقدار فاضلاب جمع آوري شده در شبانه روز ضروري است و براي به دست آوردن مقدار فاضلاب لازم است مقدار آب مصرفي تعيين گرديده و با فرض 50 تا 70 درصد آن طراحي انجام گيرد.

ـ محاسبه حجم مخزن سپتيك:

عواملي كه بايد در طرح گنجايش مخزن مورد توجه قرار گيرد، عبارتست از:

الف ـ كميت فاضلاب در روز

ب ـ زمان ماند يك تا سه روزه «معمولاً 24 ساعته» در مخزن

ج ـ گنجايش كافي براي ذخيره لجن « با فرض يكبار تخليه در دو تا سه سال»

توليد متوسط فاضلاب در روز بستگي به كميت آب مصرفي روزانه دارد. مسلماً‌ مصرف آب يك نفر در روز در روستاها و اجتماعات كوچك كمتر از مصرف مشابه آن در شهرهاست، از اين رو شايد بتوان حداكثر 100 ليتر فاضلاب براي هر نفر در روز را يك توليد متوسط در اكثر نقاط روستايي به حساب آورد.

ـ حجم مخزن سپتيك بر حسب مقدار فاضلاب تخليه شده در آن متفاوت و به شرح زير است:

1ـ ‌اگر حجم فاضلاب جمع آوري شده در شبانه روز تا دو متر مكعب باشد، حجم مخزن 3 متر مكعب منظور مي شود.

2ـ اگر حجم فاضلاب 2 تا 6 متر مكعب باشد، حجم مخزن 5/1 برابر حجم فاضلاب محاسبه مي شود.

3ـ اگر حجم فاضلاب 6 تا 60 متر مكعب باشد از رابطه V=4500+0.75Q به دست مي آيد.

Q: مقدار فاضلاب جمع آوري شده بر حسب ليتر در روز

V:‌حجم مخزن سپتيك بر حسب ليتر

تهويه مخزن سپتيك:

به منظور خروج گازهاي ايجاد شده از تجزيه فاضلاب در فضاي مخزن سپتيك، از لوله اي به قطر 10 سانتي متر استفاده مي شود. به منظور جلوگيري از بروز مزاحمت ناشي از بو و گازها براي ساكنين اطراف، لوله تهويه را مي توان از پشت ساختمان و يا قسمتهايي از ساختمان كه پنجره ندارد، عبور داده و تا 5/1 متر بالاتر از ارتفاع ساختمان نصب نمود. براي جلوگيري از ورود و يا افتادن جانوران به داخل لوله تهويه دو كار صورت مي گيرد يا در انتهاي آن توري نصب مي كنند و يا با نصب دو زانوي 90 درجه امتداد دهانه خروجي لوله تهويه را به طرف زمين بر مي گردانند.

 

 

موقعيت مخزن سپتيك:

موقعيت مخزن سپتيك بايد به نحوي انتخاب شود كه تخليه فاضلاب به آن و پساب از آن به سهولت انجام گيرد. وقتي پالايش نهايي زير آبياري است «منظور از زير آبياري دفع و پخش فاضلاب در داخل تراشه مي باشد». محل حفر و ساختمان مخزن بايد طوري انتخاب شود كه دسترسي به فضاي كافي براي نصب مجاري زير آبياري با شيب ملايم و عمق مناسب «حداكثر75 سانتي متر» امكان پذير باشد. چون بازرسي متناوب اين تأسيسات ضروري است بنابراين مخزن را در صورت امكان نبايد بيش از 30 تا 45 سانتي متر زير خاك مدفون ساخت ولي در هر حال آدم رو بايستي تا سطح زمين ادامه يابند و پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از ورود آب هاي سطحي به داخل مخزن مراعات شود. به سبب نشست فاضلاب از مخزن به خصوص از پيرامون لوله هاي درون آر و بيرون بر، مخزن بايد در ترازي پائين تر از منبع آب آشاميدني و در فاصله حداقل 15 متري آن ساخته شود.

 

سایر مطالب :

 • هدف از ایجاد سپتیک تانک
 • آلودگی چیست
 • انواع آلودگی
 • آلودگی آب
 • مواد آلی
 • معایب سپتینک تانک
 • روشهای تصفیه آب و فاضلاب
 • انعقاد یا کواکولاسیون
 • صفیه و دفع فاضلاب با استفاده از چاه جاذب و مخزن سپتینک
 • انباره تعفن
 • موارد كاربرد استفاده از چاه جاذب
 • جذب فاضلاب در زمين
 • ساختمان چاه جذب كننده فاضلاب
 • آزمايش نفوذ پذيري
 • مخزن سپتيك
 • طريقه كار مخزن سپتيك
 • انتخاب محل مخزن سپتيك
 • فاضلاب رو ساختمان
 • تذكراتي در مورد ساختن مخزن سپتيك
 • محاسبه مخزن سپتيك
 • طراحي به روش UNDP
 • نحوه بهره برداري و نگهداري از مخزن سپتيك
 • جمع آوري پساب خروجي از مخازن سپتيك و انتقال آن به محل تصفيه و دفع
 • روشهاي دفع نهايي پساب خروجي از مخازن سپتيك
 • پارامترهاي طراحي
 • تخليه فاضلاب خروجي از مخزن سپتيك به چاه جاذب
 • تخليه فاضلاب خروجي از مخزن سپتيك در صافي هاي ماسه اي
 • محاسبه سطح صافيهاي ماسه اي
 • بررسي يك مثال
 • محاسبه قطر لوله ورودي به مخزن سپتيك
 • يك سپتيك تانك چگونه كار مي كند؟
 • تعمير و نگهداري سپتيك تانك
 • چگونه بايد عمل پمپاژ را از تانك انجام داد
 • استفاده درست سيستم سپتيك
 • مراقبت از حوزه آبهاي زهكشي شده از سپتيك
 • كليدي براي طولاني شدن عمر سپتيك تانك
 • هدف از ايجاد سپتيك تانك
 • هدف از پمپاژ
 • نگهداري از آب
 • اجتناب از مواد افزودني به سپتيك تانك
 • احتياط و ايمني
 • تناوب پمپاژ
 • اندازه گيري عمق لجن
 • اندازه گيري ضخامت تفاله ها
 • طرز عمل پمپاژ سپتيك تانك
 • دفع جامدات
 • بهبود بخشيدن عمليات كاري سپتيك تانك و حفاظت سيستم

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 21:41  توسط مسعود  | 

ديگ هاي بخار در صنايع بهداشتي , گرمايشي , غذايي داروئي , فيبر سازي , لاستيك سازي , نساجي و بسياري از موارد ديگر كه نيازمند بخار آب در يك فرآيند توليدي مي باشند , كاربرد هاي عمده اي را دارا مي باشند .

 

 

از آنجا ئيكه چنين كاربرد وسيعي از ديگ انتظار مي رود , طراحي بهينه آن و كاهش انرژي مصرفي بسيار حائز اهميت است و همچنين مسئله نگهداري , تميز كاري و همچنين پيشگري از تشكيل رسوبات و خوردگي از اهميت زيادي برخوردار است و مي بايست در طراحي و ساخت آن مدنظر قرار گيرد . زيرا عدم رعايت دقيق نكات فني , حفاظتي و ايمني موجب كاهش عمر ديگ , اتلاف وقت و سرمايه , تقليل بازدهي و در نتيجه عدم دستيابي به بهره وري مطلوب خواهد شد . به همين سبب و يا اين فكر و رعايت دقيق نكات مندرج در آن , طول عمر دستگاه , بازدهي بيشتر و صرفه و صلاح افزونتر را در پي خواهد داشت .

انواع و قسمت هاي مختلف ديگ بخار

كوره عبارت است از وسيله اي جهت توليد بخار مناسب به خصوص در كارخانجات .

بخش هاي مهم اين دستگاه عبارتند از :

1- مشعل

11- پريشر سوئيچ قطع

2- شير اطمينان

12-پريشر سوئيچ وصل

3- شير اصلي اطمينان

13- چك ترموستات اگزوز

4- قلاب حمل

14- تابلو كنترل برق

5- شير هواگيري

15- چك والو تغذيه باشير فلكه

6-  فشار سنج

16- ديسك والو بين فلنج

7- آب نما

17- پمپ تغذيه

8- در لولائي جلو

18- شير آزمايش

9- كنترل دوبل سطح آب

19- دريچه آدم رو

10- كنترل سطح پائين آب

20- دودكش

 

انتخاب نوع ديگ

انتخاب نوع ديگ مورد نياز جهت كاربري خاص بستگي به عوامل زيادي دارد كه از آن جمله مي توان از محدوديت عمده طرح هاي موجود از نظر ظرفيت , فشار و دماي بخار نام برد . اين محدوديت ها در سطح گسترده اي در بين سازنده ها متفاوت است و بستگي به تخصص آن ها در توليد انواع ديگ هاي بخار دارد . بنابراين هرنوع محدوديتي كه در اين فصل به آن اشاره مي شود در ارتباط با مسايل كلي صنعت است . به طور نمونه ممكن است سازنده اي براي مورد خاصي , ديگ بخار لوله آبي كوچكي را معرفي نمايد . هزينه ها نيز ممكن است بين يك سازنده و سازنده ديگر فرق كند و امر انتخاب را مشكل سازد . مقايسه هايي كه در اين فصل شده با اين فرض است كه همه انواع ديگ هاي توسط يك سازنده ساخته شده است . شايد عامل عمده در تاسيس يك كارخانه , هزينه اوليه آن است . با رسيدن پيشنهادات مختلف قيمت ها و توليدات يك سان , بايستي با ارزيابي شاخصه هاي مهندسي پرداخت و بهترين طرح را انتخاب نمود و به نكات زير توجه نمود :

مصرف نيروي برق لوازم كمكي , سهولت پاك كردن ديگ , مقدار انتقال حرارت قطعات مختلف ديگ كيفيت آب تغذيه مورد نياز , و توانايي كاركنان عملياتي موجود در كارخانه .

 

سایر مطالب :

 •  انواع و قسمت هاي مختلف ديگ بخار
 • انتخاب نوع ديگ
 • ديگ هاي لوله آتشي
 • ديگ هاي تركيبي
 • ديگ هاي لوله آبي
 • ديگ هاي بخار اوليه
 • احتراق سوخت هاي گازي

 • محاسبات احتراق
 • ديگ بخار از ديد انتقال حرارت

 • انتقال حرارت در طراحي ديگ
 • اختلاف دما
 • كاربرد عملي
 • افت فشار
 • جريان در لوله ها
 • ديگ هاي لوله آتشي طراحي , ظرفيت و درجه اطمينان

 • ظرفيت و شرايط كاركرد ديگ
 • كوره
 • لوله ها
 • انتقال حرارت
 • محاسبات كوره
 • طول لوله ها
 • تست هاي حرارتي
 • بازده ديگ
 • اندازه گيري بازده ديگ
 • بهسازي آب هاي ديگ بخار
 • آثار ناخالصي هاي آب تغذيه ديگ بخار
 • عمليات احيا نمودن دستگاه تصفيه
 • نقش دي اريتور در بهينه سازي آب ديگ بخار
 • ساختار , راه اندازي و تشكيل رسوب ديگ بخار
 • ساختار ديگ هاي بخار
 • نصب وسايل جانبي
 • شرايط نصب دودكش
 • لوله كشي عبور بخار آب
 • دستورالعمل راه اندازي
 • تشكيل رسوب
 • متعلقات ديگ بخار
 • متعلقات ديگ بخار
 • وسائل و اتصالات دیگ
 • مشعل مایع سوز
 • جرقه زن الکتریکی گازی
 • اصول کار پمپ
 • روش کنترل مشعل خودکار
 • مشعل های دو سوخته گاز و مایع
 • سوئیچ های فشار گاز
 • روش آزمایش آب بندی
 • کنترل کننده مدوله فشار
 • قرار دادن حد فشار در اندیکاتور اصلی
 • کنترل کننده های سطح آب
 • کنترل مدوله سطح آب
 • جعبه کنترل
 • بالا آمدن سطح آب در داخل دیگ
 • پائین آمدن سطح آب در داخل دیگ بخار
 • کنترل کننده دوتائی سطح آب
 • کنترل کننده سطح آب خیلی کم
 • پمپ های تغذیه
 • جلوگيري از تشکیل رسوب در دیگ بخار
 • آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ ‌هاي‌ آبگرم

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 19:45  توسط مسعود  | 

اجزاء اصلی یک برج خنک کن عبارتند از:

بدنه و پوسته(frame&casing): اغلب برج ها در ساختار خود بدنه ای دارند که آنها را محافظت می کند و موتورها، فن ها و دیگر اجزاء را پوشش می دهد. در طرح های کوچک تر مانند بعضی واحدهای فایبرگلاس پوسته و بدنه یکی هستند.

 پخش کننده(fill): بیشتر برج ها سینی هایی دارند(از چوب یا پلاستیک ساخته شده) تا از طریق افزایش سطح تماس بین آب و هوا انتقال حرارت را تسهیل کند.

 حوضچه آب خنک(cold water basin): حوضچه آب خنک در پایین برج قرار دارد آب خنکی که از پخش کننده ها  فرود می آید را جمع آوری می کند. حوضچه اغلب یک چاهک برای تخلیه آب خنک دارد. در بیشتر برج ها حوضچه آب خنک در زیر تمام سینی ها قرار دارد.

 قطره برگردانها(drift eliminator): آنها قطرات آب موجود در بخار را به تله می اندازند تا وارد اتمسفر نشوند.

 ورودی هوا(air inlet): دریچه ای برای ورود هوا به برج وجود دارد. ورودی هوا ممکن است در طرح های متقاطع در اطراف بالا قرار داشته باشد یا مثل طرح های متقابل در کف یا قسمت پایین برج قرار گیرد.

 کرکره ها(louvers): معمولا برج های با جریان متقاطع دارای کرکره های ورودی هستند که وظیفه آنهاست که جریان هوا را به طوریکنواخت روی سینی ها پخش کند و آب را نگه دارند. بعضی طرح های با جریان متقابل کرکره لازم ندارند.

 نازل ها(nozzles): اینها آب را به صورت اسپری روی سینی ها می پاشند. توزیع یکنواخت آب روی سینی ها باعث می شود سطوح سینی ها به  خوبی خیس شوند. نازل ها می توانند ثابت باشند و طرح های اسپری مربعی یا گرد داشته باشند یا قسمتی از یک جزء دوار باشند که در برج های با مقطع متقاطع دیده می شود.

 فن ها(fans): هم فن های جریان محوری و هم فن های سانتریفیوژ در برج های خنک کن استفاده می شوند. معمولا در برج های با جریان هوای دمیده شده از فن های محوری و در برج های با جریان هوای مکیده شده از هردو نوع فن های محوری و شعاعی استفاده می شود.

 

 

سایر مطالب :

 •  بررسی قانون بقای جرم و انرژی در برج خنک کن
 •  تئوری برج خنک کن
 •  پارامترهای مهم برای تعیین عملکرد یک برج خنک کن
 •  اجزاء  برج خنک کن
 •  فاکتورهای موثر بر عملکرد برج
 • بار گرمایی
 • اپروچ و فلو
 • پخش کننده قطره ای(splash) و لایه ای(film)
 • انجام عملیات شیمیایی برروی آ ب سردکننده
 • تزریق کلرین
 • عملکرد برج خنک کن
 • تلفات drift در برج خنک کن
 • فن های برج خنک کن
 • ارزیابی عملکرد برج خنک کن
 • استراتژی کنترل فلو
 • شیوه های صرفه جویی انرژی در برج خنک کن
 • آشنایی با سیستم های خنک کننده
 • انواع کندانسور
 • کندانسور آبی
 • کندانسور هوایی
 • کندانسور تبخیری
 • لزوم خنک کردن آب کندانسور
 • سیستم های خنک کننده آب کندانسور
 • روش اسپری spray pond
 • انواع طبقه بندی برج خنک کن
 • برج خنک کن با جریان هوای طبیعی
 • برج اتمسفری نوع دوم pocket type
 • برج اتمسفری نوع سوم hyperbolic
 • برج خنک کن با جریان هوای اجباری
 • برج های خنک کن با جریان هوای مکیده شده
 • طرح های جدید برای برج های خنک کن
 • برج های خنک کن خشک(غیرتبخیری یا هوایی)
 • اصول کارکرد برج های خنک کن بدون فن
 • برج های فایبرگلاس، گالوانیزه
 • مواد تقویت کننده فایبرگلاس
 • پوششهای گالوانیزه
 • مزایای برج های خنک کننده فایبرگلاس
 • اجزاء تشکیل دهنده برج های خنک کننده
 • مزایای استفاده از پکینگ
 • طراحی حرارتی برج های خنک کن
 • محاسبات بار حرارتی و جرمی برج خنک کن
 • بالانس انرژی در کل برج
 • بالانس انرژی و جرم در درون برج
 • بدست آوردن معادله مرکل
 • عدد لویس(Lewis number)
 • آزمون برج
 • ارزیابی حرارتی
 • ملاحظات طراحی
 • راه اندازی در هوای سرد
 • انتخاب برج خنک کن از روی کاتالوگ

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم تیر 1393ساعت 14:5  توسط مسعود  | 

امروزه در بسیاری از زمینه ها نظیر علم مواد،مکانیک،الکترونیک، نور، پزشکی، هوافضا و غیره شاهد پیشرفت وشکوفایی فناوری نانو هستیم. با توجه به این پیشرفت میتوان این فناوری را آغازگر خوبی برای انقلاب صنعتی دوم دانست .

نانوفناوري، هر روز چهره‌اي جديد از خود به نمايش مي‌گذارد. يك پرده از نمايش شگفت‌انگيز نانو در زندگي مردمان قرن بيست‌ويكم، استفاده از اين فناوري در توليد الياف پارچه‌اي و به‌تبع آن، پوشاك است.

صنعت نساجي بيش از هر صنعت ديگر در جهان ، تحت تاثير فرآيند جهاني شدن واقع شده است.. تجارت نساجي و پوشاک ، بيش از هر تجارت ديگري در معرض رقابت شديد بين المللي قرار دارد .

امروزه منسوجات فنی وکاربرد ان در البسه بسیار متنوع است .این پارچه های طراحی شده به البسه خصوصیات ویژه ای از جمله عایق بودن ضد اب وضد باد بودن کاهش وزن وسبکی و...است.

اگر امروزه به دنبال فقط يک نمونه عيني براي قدرت تجاري فناوري نانو باشيم، نانوالياف مثال خوبي است. اليافي که ضمن حفظ ويژگي‌هاي مطلوب خود، به طور نامحسوس و تدريجي تغيير کرده‌، کيفيتي کاملاً جديد و بهتر يافته‌اند و خود را به بازارهاي جهاني تحميل کرده‌اند. نانوالياف در حال حاضر در بازار موجود بوده و برخي از بزرگ‌ترين توليدکنندگان پوشاک جهان از مشتريان دائمي آن هستند. در سال 2002 و همزمان با ديدار جورج دبليو بوش از چين، مقامات چيني کراواتي را به او اهدا کردند که به علت داشتن پوششي نانومقياس هرگز لکه به خود نمي‌گرفت و به عبارتي هميشه تميز مي‌ماند. اين هديه، قدرت آشکار چين را در فناوري‌هاي پيشرفته به رخ آمريکايي‌ها کشيد. اما حتي اين کشور هم به عنوان بزرگ‌ترين توليدکننده پنبه و ابريشم در سطح جهان، بايد از نزديک پيشرفت‌هاي فناوري نانو را تعقيب کند تا از صحنه رقابت به دور نيفتد، زيرا اين فناوري قادراست ميزان تقاضا براي اين الياف طبيعي را به طور چشمگير تحت الشعاع قرار دهد...

 شرکت نانوتکس (Nano-Tex)واقع در ايالت کاليفرنيا، مجوز استفاده از روش تقويت الياف خود را در اختيار بيش از 80 کارخانه نساجي دنيا از جمله دوکارخانه بزرگ نساجي در هند قرار داده است. اين فناوري که امروزه از آن در پوشاک و مبلمان بيش از 100 شرکت جهان استفاده مي‌شود، ضد لکه و آلودگي نمودن پارچه را بدون تغيير در بافت آن امکان‌پذير مي‌کند. اين ويژگي در بافت پارچه وجود دارد، اما نمي‌توان با چشم غير مسلح، آن را تشخيص داد و طوري طراحي شده که پارچه تا پايان عمر خود اين ويژگي را حفظ کند. پارچه‌هاي داراي ويژگي ‌خنک‌ترين آسايش (Coolest Comfort)، رطوبت خود را از دست داده و به سرعت خشک مي‌شود، بنابراين کيفيتي شبيه به پنبه را خواهند داشت. شرکت نانوتکس در آوريل 2005 اعلام کرد نوع جديدي از اين ويژگي را ابداع کرده که به لباس‌هاي پنبه‌اي خاصيت ضد چروک مي‌دهد.

پژوهشگران چيني به کمک فناوري نانو روشي را براي تقويت الياف طبيعي نظير ابريشم، پشم و پنبه ابداع کرده‌اند. به گفته سانگ يانلين (Song Yanlin) از فرهنگستان علوم چين (CAS) اين روش شبکه پرز مانندي شبيه برگ نيلوفر آبي، در سطح پارچه پديد مي‌آورد که مولکول‌هاي هوا را جذب مي‌کند. در نتيجه يک لايه پوشش نازک سطح پارچه را پوشانده و آن را در مقابل چربي و آب محافظت مي‌کند. دانشمندان اين فرهنگستان، روش‌هاي ديگري را هم براي افزايش جذب آب در الياف مصنوعي ابداع کرده‌اند که پارچه‌هاي پشمي را در مقابل چروکيدگي و الياف ابريشمي را در مقابل رنگ پريدگي محافظت مي‌کنند. سانگ پيش بيني مي‌کند که در آينده بتوان تغييرات نانو مقياسي را در الياف ايجاد کرد که در نتيجه آنها لباس‌ها نسبت به تغيير ميزان نور، دما، رطوبت، تشعشع و تغييردماي بدن کسي که آنها را مي‌پوشد، واکنش نشان دهند.

 تأثير نانو الياف بر صنعت نساجي در دو سال اخير، موضوع اصلي چند همايش‌بين‌المللي در اروپا و آسيا بوده است. درسال جاري همايش اروپايي با مشارکت انجمن صنايع نساجي پنبه اسپانيا (AITPA) درباره اين موضوع برگزار گرديد. درک اهداف برگزاري اين قبيل همايش‌‌ها کار مشکلي نيست. برگزار کنندگان آنها علاوه بر تبادل اطلاعات در مورد روش‌هاي تقويت الياف در مقياس نانو، به اميد يافتن جوابي براي اين سئوال بودند كه اروپا چگونه مي‌تواند به تهديد دو جانبه منسوجات تقويت شده با اين فناوري پيشرفته از يک سو و توليدات ارزان قيمت آسيايي از سوي ديگر مقابله کند؟

گرچه تأثيرات فناوري نانو بر صنعت نساجي سنتي هنوز به طور کامل روشن نيست، اما کشورهاي در حال توسعه که اقتصاد آنها به صادرات مواد خام متکي است، ناگزيرند اين تاثيرات را از قبل پيش بيني کنند. آيا به کمک فناوري نانو، مي‌توان اليافي با بافت و ويژگي‌الياف طبيعي نظير پنبه و ابريشم توليد کرد؟ در اين صورت آيا اين الياف جديد تقويت شده، بازار الياف طبيعي را از رونق خواهد انداخت؟ آيا اگر به پارچه‌هاي مرغوبي نظير ابريشم، خاصيت ضد لک افزوده شود، ميزان تقاضا براي آن افزايش خواهد يافت؟ آيا توليد پارچه‌هاي ضد لکي که دوام بيشتري دارند، بر ميزان مصرف آنها تأثير خواهد گذاشت؟.

نگاهي دقيق به تأثير فناوري نانو بر صنعت نساجي يعني، نگاهي فراتر از محصولاتي نظير نانوشلوارهاو...، مي‌توان به ارزش واقعي اين صنعت پي برد. با توجه به نتايج به دست آمده از پروژه انجام شده در واحد مطالعات استراتژي فناوري نانو دانشگاه Queen Mary و College Of Fashion  بازار حاصل از فروش محصولات نساجي مبتني بر فناوري نانو در سال 2007 به 6/13 ميليارد دلار رسیدو در گزارش اخير تحت عنوان "Nanotechnology" اين بازار به 115 ميليارد دلار در سال 2012 خواهد رسيد.با نگاهي عميق به اين اعداد، خواهيم يافت، بخش نساجي با ادغام فناوري‌هاي نوين و جهاني‌سازي با نياز مشتريان تغيير ناگهاني کرده است. با قدم‌زدني کوتاه در فروشگاهها و مراکز خريد پي خواهيم برد که صنعت نساجي با اعمال تغييراتي بنيادين در رنگ، بافت و ظاهر محصولات توانسته است گامي بلند در اين صنعت در 100 سال اخير بردارد و جايگاه فعلي اين صنعت با ساختار اوليه بافت منسوجات در گذشته تفاوت اساسي دارد.

در يک صنعت مانند نساجي همه قسمت‌هاي بازار به يک ميزان از ورود فناوري جديد تأثيرپذير نخواهند بود. در بازاري که قيمت حرف اول را مي‌زند و نقش‌تعيين کننده دارد، فناوري‌نانو تأثيرگذاري چنداني نخواهد داشت. البته فناوري نانو در جهت افزايش عايدي اين صنعت مؤثر خواهد بود، ولي اين تأثير به ندرت افزایش خواهد یافت.

در اين بازاري که رقابت و تغيير در آن موج مي‌زند، توليد کنندگان و فروشندگان به دنبال سليقه و نياز مشتريان هستند و در نهايت مي‌خواهند با عملکرد بهتر، قيمت‌ها را تعديل کنند. تعدادي از شرکت‌ها سعي در تشخيص نياز بازار و مطابقت محصولات خود با سليقه مشتريان دارند، آنها با رويکرد به نوآوري در فناوري‌هايي نظير نانو به اين مهم دست مي‌يابند.

شرکت‌هاي نساجي آمريکا و اروپا در جستجوي رويکرد مناسب، جهت تعديل قيمت‌ها و افزايش امکان رقابت در بازار هستند.

همين سياست باعث شده تا شرکت‌هاي نساجي، مالک بسياري از پتنت‌ها باشند. بر اين اساس بيش از 50 درصد از شرکت‌هاي نساجي فعال در عرصه نانو مالکيتي آمريکايي داشته ولي کارخانه‌هاي آنها در آسيا قرار دارد. کاربرد فناوري‌ نانو در صنعت نساجي در چيدمان تار و پود منسوجات نيست، بلکه بيشترين اثرگذاري را اين فناوري در سنتز الياف و اصلاح الياف طبيعي دارد. اين مسئله در کشورهايي که منابع غني از الياف طبيعي مانند کتان دارند فرصت خوبي جهت شکوفايي اين صنعت با کمک فناوري نانو ايجاد کرده است.

قدرت مانور فناوري نانو در صنعت نساجي در زمينه‌هايي مانند مصارف پزشکي، نظامي و تجهيزات

پزشکي بيشتر خواهد بود که قيمت در درجه اول اهميت قرار ندارد، يعني کيفيت بر قيمت ارجح است، در اين ميان صنعت نساجي گام های ارزشمندی را برداشته است.

 

 همچنین نانو تکنولوژی در عرصه  تکمیل کالای  نساجی بستر ایجاد کاربردهای جدید و مفیدی شده است.به خصوص قابلیت کنترل تکمیل در کالای نساجی توسط نانو تکنولوژی افزایش پیدا کرده است و این موضوع که ملکول های جدا از هم یا نانو ذرات در تکمیل می توانند تک تک در محل روی اجسام گذاشته شوند قابل تصور می باشد و این عمل توسط تکنیک های ترمودینامیک، الکترواستاتیک و یا دیگر روش های مشابه انجام می شود

در فناوری نانو اصل بر این است که خواص مواد با کاهش اندازه انها به نانومتر تغییر فاحشی می کند؛و باعث ایجاد موادی جدید با ویژه گی های شگفت انگیز می شود .

صنعت نساجی هم تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و تحقیقات زیادی در این مسیر در حال انجام است.عمده این تحقیقات بر مبنای استفاده از مواد در اندازه های نانو وایجاد نانو ساختارها در طول فرایند تولید و تکمیل پارچه است.برخی از نمونه های علمی کاربرد فناوری نانو در صنععت نساجی شامل تواید البسه ایمن وهوشمند (البسه ای است که بتواند در شرایط محیطی مختلف عکس العمل های لازم را داشته باشد ) نظیر جوراب های هوشمند برای دیابتی ها،به منظور بهبود چرخش خون انها ،جوراب های ضد بو ولباس های ورزشی ضد گرد وخاک،همچنین تهیه لباس وملحفه های بیمارستانی وپوشش های زخم ضد باکتری با استفاده از نانو ذرات نقره است.

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 18:48  توسط مسعود  | 

pH and Chlorine values for good water quality

pH

The pH is a measure of the acidity of the water. The pH scale goes from 0 to 14, where pH 7 is neutral. If the pH is above 7, the water is basic; if it is below 7 the water is acid. The optimum pH for pool water is 7.4, since this is the same as the pH in human eyes and mucous membranes. A pH of 7.4 also gives good chlorine disinfection.

A low pH gives:

- aggressive water, which damages the mechanical components of the pool
- irritations of the eyes and mucous membranes
- damage to the pool liner

A high pH gives:

- poorer chlorine disinfection
- skin irritation
- lime precipitation
- cloudiness

The guideline pH figure is 7.2 – 7.6.


To lower the pH, use sodium bisulphate; to raise it use sodium carbonate.

 

chlorine-effect

Chlorine

Chlorine compounds may provide organic or inorganic chlorine. Organic chlorine is trichlorisocyanuric acid (for weekly chlorination) and dichlorisocyanuric acid (dissolves rapidly and is suitable for small pools).
Inorganic chlorine is calcium hypochlorite (for daily and shock chlorination) and sodium hypochlorite (liquid).

When a pool is dosed with either organic or inorganic chlorine it is free chlorine that attacks bacteria and
contaminants. As the chlorine acts it is converted into combined chlorine. Combined chlorine (also known as
chloramines) is ineffective, smells of chlorine and may cause irritation of the eyes and mucous membranes. To reduce the combined chlorine, the pool is shock chlorinated with calcium hypochlorite. The high chlorine content that forms
temporarily on shock chlorination disappears quite quickly in an outdoor pool, but can also be lowered with chlorine reduction compounds. Chlorine is continuously consumed in the pool, and different factors determine the chlorine consumption, including bathing frequency, water temperature, sunlight and pool size. A test kit is used to measure the chlorine content. Most kits measure free chlorine, but to measure the combined chlorine you need to measure total chlorine. Total chlorine is the sum of free and combined chlorine If organic chlorine (weekly chlorination) is used, cyanuric acid accumulates in the pool. Where the cyanuric acid content is above 100 ppm (mg/l), chlorine blocking may occur, making the chlorine ineffective. Cyanuric acid can be removed by adding water from the mains supply.

Cyanuric acid acts as a chlorine stabilizer, preventing the sunlight from breaking down the chlorine, for example.
It is therefore advisable for outdoor pools to have a cyanuric acid level of 10-20 ppm (mg/l).


Guideline values:

Free chlorine: 0.5-1.5 ppm (mg/l)
Combined chlorine: 0-0.5 ppm (mg/l)
Total chlorine: 0.5-1.5 ppm (mg/l)
Cyanuric acid: 0-20 ppm (mg/l)
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 21:13  توسط مسعود  |